София, бул. Витоша №104, ап. 5
0700 20 612

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „АВТО ИКОНОМ” ООД
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИ от дата: 01.10.2021 г.

I. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия имат следните значения:
1. “АвтоИконом” означава „АВТО ИКОНОМ” ООД, ЕИК 204049064, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ No 22, ет. 4, ап. 12, електронна поща: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0700 20 612.

2. “АвтоИконом Марки” означава имена, търговски марки, включително АвтоИконом, Avtoikonom, Cars Central и други марки, търговски наименования, лога и символи, които АвтоИконом използва за популяризиране и идентифициране на Платформата, Софтуера и всички включени и производни продукти и услуги.

3. “АвтоИконом Услуги” означава услугите, разработени и/или предлагани от АвтоИконом, които са включени в съответните пакети за достъп, и за ползването на които Партньорът дължи съответното заплащане.
4. “Пакет за достъп” означава набор от услуги, свързани с ползването на Софтуера от Партньорите, които са обявени от АвтоИконом на Платформата и могат да се ползват от Партньорите след заплащане на съответната цена.

5. “Партньор” означава юридическо лице, което предоставя лично и/или чрез свой подизпълнител услуги, свързани със сервизиране, застраховане и лизинг/отдаване под наем на автомобили, както и други свързани услуги, което юридическо лице използва Софтуера.

  1. “Клиент” означава ползвател на услугите, предоставяни от Партньор.
  2. “Платформа” означава интернет платформа за предоставяне за ползване срещу

заплащане на Софтуера, достъпна чрез уеб-базиран сайт hps://avtoikonom.bg/.

  1. “Профил” означава профил на Партньора в Софтуера.
  2. “Софтуер” означава CRM софтуер АВТОИКОНОМ / CARS CENTRAL. Софтуерът

е разработен и се поддържа от АвтоИконом и е визуализиран в уеб сайта hps://avtoikonom.bg/
10. “Модел на SaaS” означава модел на предоставяне ползването на софтуер, при който софтуерът се предоставя за ползване срещу заплащане на абонаментна такса и се хоства от АвтоИконом. Софтуерът е достъпен от Партньори чрез уеб браузър.
11. “Лиценз” означава Софтуерен лиценз, предоставен за ползване на Партньора от АвтоИконом съгласно тези Общи условия.
12. “Общи условия” означава настоящите общи условия, които представляват договор между АвтоИконом и Партньора за предоставяне на Софтуера за ползване. Общите условия уреждат правата и задълженията на Партньорите и на АвтоИконом. Партньорите следва да прочетат внимателно действащите Общи условия преди да пристъпят към ползване на Софтуера. Партньорът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Партньора в Софтуера представлява електронно волеизявление, че е запознат с и е съгласен с настоящите Общи условия и същите го обвързват. Всяко действие на Партньора в Софтуера представлява електронно волеизявление, че сключва договор за предоставяне на Софтуера за ползване срещу заплащане.

  1. “Срок” означава срокът, определен в тези Общи условия.
  2. “Страна” означава АвтоИконом или Партньора.

1

  1. “Страни” означава АвтоИконом и Партньора.
  2. “Трети лица” означава други лица, организации и органи, освен АвтоИконом и

Партньора.
17. “Общ регламент относно защитата на данните” означава РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

II. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА

1. Описание на Софтуера

АвтоИконом предоставя уеб-базирано CRM приложение, което се предоставя на Партньорите като SaaS (Софтуер като услуга), наречено АВТОИКОНОМ / CARS CENTRAL. Софтуерът дава възможност на Партньора да дигитализира и да управлява процесите за обслужване на клиенти при предоставянето на услуги, свързани със сервизиране, застраховане и лизинг/отдаване под наем на автомобили, както и други свързани услуги. АвтоИконом единствено предоставя за ползване Софтуера на Партньора и не предоставя каквито и да било други услуги и не носи отговорност за предоставяните от Партньора и/или негови подизпълнители услуги на Клиенти. АвтоИконом не носи отговорност за отношенията на Партньора с клиентите и/или подизпълнителите на Партньора, както и за качеството на предоставяните от Партньора и/или от подизпълнителите на Партньора услуги. Цялата отговорност за услугите, които предоставя Партньорът и/или негов подизпълнител, се носи от Партньора. Всички претенции от страна на Клиенти и/или подизпълнители на Партньора във връзка с услуги, предоставяни от Партньора, се отправят към Партньора, независимо, че тези услуги се управляват чрез Софтуера на АвтоИконом. Партньорът е задължен да уведоми всички свои подизпълнители, Клиенти и Трети лица, че сам носи отговорност за изпълнението на предоставяните от него услуги, независимо, че тези услуги се управляват чрез Софтуера на АвтоИконом. Във всички случаи отношенията между Партньори, подизпълнители и Клиенти се уреждат от Партньорите, като Партньорите носят изцяло отговорността за тези отношения, включително за изпълнение на предоставяните от Партньорите услуги и за обработката и съхранението на лични данни на Клиенти в Софтуера.

2. Предоставяне на лиценз

За Срока АвтоИконом предоставя на Партньора неизключително непрехвърлимо право да използва Софтуера за собствени вътрешни бизнес цели въз основа на Модел на SaaS за лицензиране и предоставяне на софтуер и за Услугите, включени в съответния Пакет за достъп, който е закупил и заплатил Партньора.

3. Забрани

3.1. Партньорът няма право:
3.1.1. Да използва Софтуера по какъвто и да е друг начин, освен изрично посочен в настоящитя Общи условия;
3.1.2. Да копира и инсталира Софтуера в собствената му компютърна мрежа или на друг хардуер;
3.1.3. Да продава, препродава, лицензира или предоставя за ползване Софтуера или части от него, освен ако не е уговорено друго между Страните в писмена форма;

2

3.1.4. Да възпроизвежда, разпространява, предава или публикува функционалността на Софтуера, специфичната информация, моделите на процесите и друга ценна, съществена информация, със или без възнаграждение, във всякаква форма или формат или начин, включително, но не само чрез публикуване в интернет;

3.1.5. Да разкрива на трети лица или да използва по какъвто и да е друг начин, освен посочените в настоящите Общи условия, Софтуера, неговите части, компоненти и принципи на функциониране;
3.1.6. Да възпроизвежда, копира и включва информация / изходен код от Софтуера в други софтуерни продукти или софтуер;

3.1.7. Да предлага Софтуера като част от продукт или услуга за търговска употреба или цел, със или без възнаграждение, освен ако не е уговорено друго между страните в писмена форма.
3.2. За всеки случай на ползване, който не е изрично предоставен на Партньора съгласно тези Общи условия, Партньорът дължи на АвтоИконом обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, независимо от каквито и да е ограничения на отговорността, определени в тези Общи условия.

4. Право на собственост

4.1. АвтоИконом притежава Софтуера, функционалността, моделите на работа и всички права на интелектуална собственост, които са включени в него.
4.2. АвтоИконом запазва всички права за ползване на Софтуера и може да предоставя тези права на Трети лица по собствена воля и по своя преценка без ограничение.

4.3. Партньорът признава и се съгласява, че АвтоИконом притежава право на ползване, право на предоставяне на всяко Трето лице и подлицензиране на всички съществуващи и бъдещи инструменти, процедури, подпрограми и друг софтуер, данни, материали и технологии, които АвтоИконом е включил или може да включи в Софтуера.

4.4. АвтоИконом притежава всички права на интелектуална собственост на Платформата, нейния домейн, съдържанието на Платформата, изходния код и всички други елементи. 4.5. Потребителското съдържание, данните, които Партньорът въвежда (Потребителско съдържание) или използва във връзка със Софтуера, са единствено и изцяло собственост на Партньора. Партньорът се съгласява и дава изричното си съгласие, че АвтоИконом може по свое усмотрение да използва и споделя данните, обобщени в Софтуера, с Трети лица.

5. Ограничения

5.1. Софтуерът се предоставя за ползване, а не се продава на Партньора. Партньорът се съгласява, че АвтоИконом запазва пълното право на собственост и всички правомощия свързани с него, както и всички други права върху Софтуера, всички свързани с него права на интелектуална собственост (включително, без ограничение, всички авторски права), всички права, свързани с който и да е елемент от Софтуера, който АвтоИконом предоставя на Партньора. Никакво право на собственост върху Софтуера или каквито и да било права на собственост и правомощия, свързани със Софтуера, не се прехвърлят по силата на тези Общи условия.

5.2. Когато Партньорът предоставя Софтуера на своите служители, Партньорът се задължава да гарантира, че неговите служители и Трети лица спазват правилата на Софтуера, както и че Софтуерът може да се използва само в рамките на Срока, съгласно тези Общи условия.

5.3. Партньорът няма право да разрешава на други лица да изтеглят, декомпилират, реконструират или по друг начин правят опит за извличане на изходния код на Софтуера, за премахване, скриване или промяна на авторски права, търговски марки или

3

други права на собственост и правомощия, както и на съобщения, показани на Платформата или в Софтуера.
5.4. Партньорът ще положи всички усилия, за да информира АвтоИконом своевременно, ако Партньорът узнае за неоторизирано копиране на Софтуера от неговите служители или Трети лица, имащи достъп до Софтуера и ще сътрудничи по всякакъв възможен начин на АвтоИконом за разрешаване на въпроса.

6. Срок

6.1. Срокът е равен на срока за ползване на Услугите, посочен в съответния Пакет за достъп, който Партньорът е закупил и заплатил, или на срока, посочен в индивидуален писмен договор, ако има такъв.
6.2. Партньорът има право да ползва Софтуера само за Срока, за който е заплатил съответната цена, заедно с всички други дължими суми, ако има такива, и докато заплаща дължимите суми, съгласно тези Общи условия и посоченото на Платформата. Партньорът няма право да ползва Софтуера, ако не е платил съответната цена, заедно с всички други дължими суми, ако има такива.

6.3. Срокът се подновява автоматично неограничен брой пъти докато Партньорът заплаща съответната цена, заедно с дължимите суми, съгласно тези Общи условия и посоченото на Платформата, или докато бъде прекратен съгласно тези Общи условия.
6.4. След изтичане на Срока или прекратяване на Срока, Партньорът няма да има нито едно от правата, предоставени с настоящите Общи условия, освен ако изрично не е уговорено друго между Страните в писмена форма.

6.5. След изтичане на Срока или прекратяване на Срока, Софтуерът няма да бъде достъпен за Партньора и Партньорът няма право да предявява искове и претенции за каквито и да е вреди или други обезщетения във връзка с прекратяването на Срока, прекратяването на достъпа до Софтуера и до данните, въведени и съхранявани в Софтуера.

6.6. В случай на неоторизирано използване на Софтуера от Партньора, след като АвтоИконом прекрати достъпа на Партньора до Софтуера, Партньорът заплаща на АвтоИконом неустойка в размер на общата годишна такса, определена за избрания от Партньора Пакет за достъп. Това плащане се дължи, независимо от каквито и да било ограничения на отговорността, определени в тези Общи условия.

7. Територия

Партньорът има право да използва Софтуера на територията на Република България.

III. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

1. Регистрация

1.1. За да получи достъп до Софтуера и до Услугите, включени в избрания от Партньора Пакет за достъп, Партньорът трябва да се регистрира и да си създаде Профил на Партньор. Този профил трябва да бъде одобрен от АвтоИконом. Партньорът не може да използва Софтуера без да се регистрира и да си създаде Профил.

1.2. Регистрацията в Платформата се извършва чрез въвеждане на данни за Партньора във формуляра за регистрация на Партньор на Платформата, включително валиден имейл адрес и парола за достъп, както и други изискуеми данни съгласно формуляра за регистрация на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на АвтоИконом. Преди да направи регистрация на Профил, Партньорът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с настоящите

4

Общи условия.
1.3. С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия, се счита, че Партньорът е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът между Страните за ползване на Софтуера.
1.4. С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия, се счита, че Партньорът е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът между Страните. С извършване на регистрацията, лицето, юридическо или физическо, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно, както и че използва валидни лични данни за самоличност и идентификация при регистрацията.
1.5. При извършване на регистрацията Партньорът се задължава да предостави верни и актуални данни. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация. АвтоИконом не носи отговорност, ако Партньор или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато АвтоИконом не може да предостави достъп до Софтуера и/или която и да е от заявените Услуги, в резултат на грешни данни или друга непълна или невярна информация за Партньора.
1.6. Партньорът носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Партньорът се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Партньорът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия от негово име и за негова сметка. В този случай Партньорът отговаря за действията на това лице като за свои.
1.7. Партньорът се задължава незабавно да уведоми АвтоИконом при всяка промяна в данните, които е предоставил на АвтоИконом при регистрацията или на по-късен етап, като в противен случай АвтоИконом не носи отговорност за предоставяне на Софтуера за ползване и на Услугите при използване на непълни или неточни данни или каквито и да е други действия.
1.8. Във всички случаи Партньорът носи отговорност за плащането на всички заявени пакети за достъп, както и за всякакви допълнителни разходи, вреди и пропуснати ползи, понесени от АвтоИконом или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Партньора или липса на последващо уведомление съгласно т. 1.7. по-горе.
1.9. АвтоИконом има право да откаже достъп до Софтуера при съмнения, че Партньорът не е попълнил данни за себе си или не отговаря на условията за предоставяне на Услуги.

2. Използване на Софтуера

2.1. АвтоИконом ще предостави на Партньора специален профил за достъп до Софтуера по начин, определен от АвтоИконом.
2.2. АвтоИконом ще предостави на Партньора без заплащане на допълнителни такси съдействие по време на регистрацията и първоначалната настройка на профила на Партньора, ако е необходимо.

2.3. Работата, която не е изрично включена в Услугите и отговорностите на АвтоИконом, описани в тези Общи условия, включително професионални консултации, ще бъде допълнително договорена между Партньора и АвтоИконом и подлежи на допълнително заплащане от Партньора.

2.4. По време на използването на Софтуера Партньорът се задължава да:
2.4.1. Осигурява лице за контакт със софтуерни знания, необходими за ефективната

5

комуникация с АвтоИконом;
2.4.2. Осигурява на АвтоИконом всяка друга помощ и съдействие, разумно необходими за успешното конфигуриране и поддръжка на Софтуера, както и достъп и съдействие, необходими за успешното отстраняване на грешки и проблеми, които засягат използването на Софтуера от Партньора. По отношение на проблеми, неизправности и грешки на Софтуера, които засягат ползването на Софтуера от страна на Партньора, в случай че АвтоИконом не получи необходимата разумна помощ, информация, достъп и съдействие от Партньора или ако Партньорът, без разрешение от АвтоИконом, се е опитал да поправи проблеми, които не се отнасят до данните на Партньора, използвани във връзка със Софтуера, АвтоИконом не дължи и няма да може да предостави на Партньора поддръжка на Софтуер и няма да дължи каквито и да е обезщетения, действия или компенсации на Партньора в това отношение;
2.5. АвтоИконом не носи отговорност за настройка или поддръжка на Софтуера, които не отговарят на изискванията на Партньора, ако Партньорът не успее да предостави гореспоменатата помощ и съдействие;
2.6. Задълженията и услугите за техническа поддръжка на АвтоИконом са единствено в полза на Партньора и могат да бъдат изисквани само от Партньора.
2.7. АвтоИконом се задължава да се въздържа от:
2.7.1. Неоторизиран достъп и събиране на поверителна информация или документация, предоставена от Партньора или Трети лица на Партньора;
2.7.2. Използване за каквато и да е цел на данните, които се зареждат от Партньора или използвани от Партньора във връзка със Софтуера (Потребителско съдържание), освен за предоставяне на Услугите;
2.7.3. Неоторизирани промени в данните на Партньора, конфигурациите и др.
2.8. АвтоИконом не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, достъп до интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. 2.9. АвтоИконом не носи отговорност за вреди, които Партньорът, негов клиент или лице, на което Партньорът е предоставил достъп до Софтуера и/или Услугите, са причинили на Трети лица, включително във връзка с ползването на Софтуера и Услугите, и Партньорът се задължава да обезщети АвтоИконом в пълен размер за обезщетения платени от АвтоИконом на Трети лица, за вреди причинени от Партньора, включително вреди, произтичащи от ползването на Софтуера и Услугите от Партньора, негов клиент, подизпълнител или всяко лице, на което Партньорът е предоставил достъп до Софтуера и Услугите.
2.10. АвтоИконом не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя Софтуера и Услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация.
2.11. АвтоИконом не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Софтуера и Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на Трето лице, което се представя за Партньора, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Партньорът.
2.12. АвтоИконом не носи отговорност при забава на изпълнението на задълженията и ангажиментите си, ако тя е вследствие на забава от страна на Партньора или трета страна.

6

2. Поддръжка

2.1. По време на Срока АвтоИконом ще предостави на Партньора техническа поддръжка и съдействие, включително:
2.1.1. Поддръжка по електронна поща или чат;
2.1.2. Актуализация на Софтуера съгласно график, одобрен и приложен от АвтоИконом. 2.2. Ако не е договорено друго, поддръжка се предоставя между 9:00 ч. и 18:00 ч. от понеделник до петък.

2.3. АвтоИконом има право по всяко време да прави промени и подобрения на Софтуера, както и във формата и съдържанието на предоставяните Услуги, освен ако те не нарушават основните функции на Софтуера.
2.4. АвтоИконом има право временно да преустанови някои от предлаганите Услуги, ако това е необходимо за тяхната актуализация. В такива случаи АвтоИконом предупреждава Партньора своевременно.

3. Задължения на Партньора

Партньорът се задължава да:
3.1. Предоставя пълна и точна информация на АвтоИконом относно проблеми с използването на Софтуера;
3.2. Осигури лице за контакт със софтуерни знания, необходими за ефективната комуникация с АвтоИконом;
3.3. Осигури на АвтоИконом достъп и съдействие, необходими за успешното отстраняване на грешки и проблеми, които засягат използването на Софтуера от Партньора. По отношение на проблеми, неизправности и грешки на Софтуера, които засягат ползването на Софтуера от страна на Партньора, в случай че АвтоИконом не получи необходимата разумна помощ, информация, достъп и съдействие от Партньора или ако Партньорът, без разрешение от АвтоИконом, се е опитал да поправи проблеми, които не се отнасят до данните на Партньора, използвани във връзка със Софтуера, АвтоИконом не дължи и няма да може да предостави на Партньора поддръжка на Софтуер и няма да дължи каквито и да е обезщетения, действия или компенсации на Партньора в това отношение.

4. Задължения на АвтоИконом

4.1. АвтоИконом ще положи разумни усилия да реагира своевременно на инциденти и проблеми, свързани с предоставяните Услуги.
4.2. АвтоИконом ще предоставя без допълнителни такси редовни планирани актуализации на Софтуера и техническа поддръжка по имейл. АвтоИконом изпраща своевременно предварително уведомление на Партньора за планирани актуализации.

4.3. В обхвата на техническата поддръжка АвтоИконом ще отговори на проблеми и инциденти, свързани с Услугите.
4.4. Поддръжката ще се предоставя чрез отдалечен достъп в съответствие с горните срокове в зависимост от приоритета на искането за поддръжка.

4.5. АвтоИконом има право по свое усмотрение да прекрати достъпа до Софтуера и да преустанови достъпа на Партньора до Профила, когато това се изисква от приложимото законодателство или от компетентен орган.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ПАРТНЬОРА

1. Партньорът е отговорен за съдържанието, въведено при използване на Софтуера, както и за извършените чрез него дейности. Партньорът се задължава да не използва Софтуера

7

или Платформаа по начин, който би нарушил закона или правата на Трети лица.
2. Партньорът се задължава да се съобразява с всички приложими закони и разпоредби за използването на Софтуера и да обезщетява АвтоИконом за всякакви вреди, произтичащи от незаконни действия и/или практики, които се извършват във връзка със или в рамките на Софтуера от всеки служител или представител на Партньора.
3. Партньорът се задължава да се въздържа от използване или от претенции за каквито и да било права върху регистрирана или нерегистрирана търговска марка или търговско наименование на АвтоИконом за каквито и да е цели.
4. Партньорът се задължава:
4.1. Да не попълва, сваля, съхранява, разпространява, използва, предава или предоставя връзки към информация, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и други материали и съдържание:
4.1.1. които противоречат на закона или нарушават правата и свободите на човека съгласно приложимите български и международни актове, правото на ЕС, правото на страната, от която Партньорът той предлага стоки / услуги, и/или които нарушават тези Общи условия;
4.1.2 които пропагандират дискриминация, расистка или друга антидемократична идеология;
4.1.3 които увреждат репутацията на другите и призовават за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление, за насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна омраза;
4.1.4 нарушават материални или морални права на трети лица, включително авторски права и сродните им права;
4.1.5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове с такова съдържание;
4.1.6. които съдържат компютърни вируси или друг злонамерен код или софтуер;
4.1.7 заблуждаващи и неверни сайтове за измамни цели и незаконно придобиване на информация.
4.2 Да спазва приложимото българско и международно право, правото на ЕС, тези Условия за ползване, инструкциите на Платформата и всякакви допълнителни инструкции от АвтоИконом, всички общоприети търговски практики и правилата на морала и добрите нрави;
4.3 Да не се намесва в правилното функциониране на Софтуера и на Платформаа, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Платформи и др.;
4.4. Да не използва Софтуера за каквато и да е дейност, без да е получил разрешение за тази дейност.
4.5. Да уведоми незабавно АвтоИконом за всеки известен случай на извършено или установено нарушение при използване на Софтуера, включително от служители на Партньора или Трети лица;
5. Партньорът осигурява за своя сметка необходимата компютърна техника, операционни системи, софтуер и интернет достъп за ползване на Софтуера.
6. Когато Партньорът е предоставил достъп до Софтуера на трети лица за използването и контрола върху него, Партньорът е отговорен за действията на тези трети лица като свои собствени. Партньорът е отговорен за поверителността на данните си за достъп до неговите Профили (имейл адрес и парола) и поема пълната отговорност за дейностите и действията, извършени чрез неговия Профил. Партньорът е отговорен за всички действия, направени с неговия Профил, независимо дали са направени от него, негови служители или трети страни (включително негови агенти или подизпълнители).

8

АвтоИконом не носи отговорност за действия, направени с Профила на Партньора. Партньорът се задължава да използва Услугите само съгласно тези Общи условия и ще се въздържа от злоупотреби с тях.

V. ОТГОВОРНОСТИ НА АвтоИконом

1. АвтоИконом е въвело разумни мерки за защита на Софтуера, като не носи отговорност за вреди и загуби на Партньора вследствие на хакерски атаки и неоторизиран достъп от Трети лица.
2. АвтоИконом не носи отговорност за дейността, която се извършва от Партньора чрез Софтуера и Платформата, както и за съдържанието, кореспонденцията и комуникацията, които се водят чрез тях.

VI. ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА И УСЛУГИТЕ

1. Цени

1.1. Партньорът заплаща на АвтоИконом съответните цени – абонаментните такси и други суми, посочени на Платформата за избрания от Партньора Пакет за достъп. Услугите, за които се дължи плащане, са описани в съответния Пакет за достъп. АвтоИконом не дължи Услуги, които не са изрично избрани, заявени и платени от Партньора.

1.2. Цените, условията и начините за плащане са описани подробно на Платформата. Цената включва Услугите, включени в съответния Пакет за достъп за съответния Срок.
1.3. В случай че не е посочено друго на Платформата, месечните абонаментни такси, дължими за избрания от Партньора Пакет за достъп, заедно с всички други дължими суми, определени на Платформата, се заплащат от Партньора в срок до 30 (тридесет) дни от датата на издаване на фактура за плащане от АвтоИконом. В случай че Партньорът не плати дължимите от него суми до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на издаване на фактурата, АвтоИконом има право незабавно да блокира достъпа на Партньора до Софтуера и Платформата и да изтрие всички данни, въведени от Партньора, в т.ч. незабавно да изтрие Профила на Партньора от Платформата, да забрани достъпа на Партньора до Софтуера и до Профила му и да изтрие всяка информация, кореспонденция и материали, без да дължи на Партньора уведомление, предизвестие или каквито и да било обезщетения. В този случай АвтоИконом не носи отговорност за загуба на данни на Партньора или други вреди. Неплащането на дължими суми от Партньора в определените за това срокове е основание за прекратяване на ползването на Софтуера и за изтриване на Профила на Партньора.

1.4. АвтоИконом не дължи предоставяне на Услуги, които не са посочени в тези Общи условия и/или на Платформата.
1.5. Плащането от една страна е доброволно изявление на Партньора, че е съгласен да заплати авансово Услугите, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на Партньора, че е съгласен с Общите условия, както и индивидуалните за конкретния пакет за достъп, които сам е прочел и одобрил.

1.6. Плащането на съответната цена дава възможност на Партньора да ползва Софтуера и Услугите, включени в избрания от него Пакет за достъп, за Срока. Партньорът има право да ползва Софтуера и Услугите само за Срока, за който е заплатил цената. Партньорът няма право да ползва Софтуера и Услугите, за които не е платил.

1.7. В случай че Партньорът не желае да ползва Софтуера и Услугите на АвтоИконом в бъдеще, той може да преустанови плащането за в бъдеще. Партньорът се съгласява, че

9

когато не е заплатил цената за пакет за достъп за в бъдеще, той не желае да ползва Софтуера и Услугите на АвтоИконом в бъдеще и АвтоИконом има право незабавно да блокира достъпа на Партньора до Софтуера и Платформата и да изтрие всички данни, въведени от Партньора, в т.ч. незабавно да изтрие Профила на Партньора от Платформата, да забрани достъпа на Партньора до Софтуера и до Профила му и да изтрие всяка информация, кореспонденция и материали, без да дължи на Партньора уведомление, предизвестие или каквито и да било обезщетения. В този случай АвтоИконом не носи отговорност за загуба на данни на Партньора или други вреди.

1.8. АвтоИконом не дължи връщане на вече платени суми. Дори Партньорът да реши да прекрати едностранно ползването на Софтуера и Услугите, това прекратяване се счита за влязло в сила след изтичане на срока, за който вече е заплатил, като АвтоИконом не дължи връщане на получени суми.

1.9. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Партньора. Партньорът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че АвтоИконом да получи пълния размер на дължимата цена.

1.10. АвтоИконом си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените, посочени на Платформата, като такива промени няма да засягат ползването на Софтуера и Услугите за периода, за който Партньорът вече е заплатил или има активен договор за използване на лиценз.

2. Забава в плащането

2.1. За всяка забава в плащането, Партньорът дължи неустойка за забава в размер на половин процент (0,5%) на ден закъснение от датата на падежа до датата на плащане.
2.2. Партньорът има право да използва Софтуера само докато заплаща таксите изцяло и в срок и изпълнява задълженията си. В случай, че Партньорът не заплати таксите или не изпълни някое друго задължение, АвтоИконом може да прекрати достъпа на Партньора до Платформата и/или Софтуера, без да дължи на Партньора уведомление, предизвестие или каквито и да било обезщетения.

VII. ГАРАНЦИИ

1. АвтоИконом предоставя Софтуера като услуга в състояние „такова, каквото е” (“as is”). Партньорът разбира и се съгласява, че намерението на АвтоИконом е да предостави Софтуер, който е съвместим с текущите версии на операционни системи и браузъри, на които работи Софтуерът, както е посочено в тези Общи условия, на Платформата и/или допълнително посочени от АвтоИконом. Въпреки това, АвтоИконом се отказва и изключва всякакви гаранции, че Софтуерът е съвместим с всяка операционна система, компютърна платформа или браузър, които Партньорът може да избере да използва, с изключение на тези, изрично препоръчани от АвтоИконом. АвтоИконом също така отхвърля всякаква гаранция, че Софтуерът, включително всяка бъдеща модификация, актуализация, подобрение или нова версия на Софтуера, ще бъде съвместим с новите версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри. Клиентът декларира, че е запознат и е съгласен с това, че Услугите не са устойчиви на грешки и не е гарантирано, че ще работят без грешки и/или непрекъснато, за което АвтоИконом не носи отговорност. Услугите се разпространяват и предоставят за ползване във вид, създаден и предоставен от АвтоИконом (“as is”), като АвтоИконом не гарантира, че Софтуерът и Услугите отговарят на всички нужди и изисквания на Партньора.

10

Партньорът е проверил и се е уверил, че различните функционални възможности на Софтуера и Услугите отговарят на неговите нужди и изисквания, което удостоверява и потвърждава с потвърждението на настоящите Общи условия. АвтоИконом не гарантира, че Партньорът ще постигне определени цели и резултати чрез Софтуера.

2. Партньорът разбира, че Софтуерът не може и няма да бъде използван в случай, че (а) Софтуерът не е правилно използван или конфигуриран поради някакво действие, неизпълнение или ограничение, причинено от Партньора, неговите служители или трети страни; (б) Софтуерът е бил незаконно използван от Партньора, или хардуерът, до който е осъществен достъпът до Софтуера, е неизползваем поради повреда на електрическата система, липса на интернет връзка или друго обстоятелство, което не е под контрола на АвтоИконом; или (в) всяко друго лице освен оторизиран представител на АвтоИконом променя Софтуера.

3. Всякакви действия за промяна и поддръжка на Софтуера могат да се извършват само от АвтоИконом.
4. АвтоИконом не гарантира, че Софтуерът ще отговаря на изискванията на Партньора или че Софтуерът ще работи без прекъсване и без грешка или че Партньорът ще постигне определени цели и резултати чрез Софтуера.

5. Ограничение на отговорността
Във всеки случай размерът на вредите на Партньора се ограничава до общия размер на цените, платени за 6 (шест) месеца. АвтоИконом не носи отговорност за косвени вреди на Партньора, пропуснати ползи, загубени данни, прекъсване на дейността, загуба на бизнес репутация. Във всеки случай АвтоИконом не носи отговорност за каквито и да било вреди, които са резултат от действия или бездействия на Трети лица, които не са под контрола на АвтоИконом.

6. АвтоИконом не носи отговорност за:
6.1. Унищожаване или загуба на данни, притежавани от Партньора по причини извън контрола на АвтоИконом;
6.2. Невъзможност на Партньора да използва Софтуера поради причини извън контрола на АвтоИконом;
6.3. Искове, предявени от Трети лица срещу Партньора във връзка с използването на Софтуера;
6.4. Загуба на данни, вреди или пропуснати ползи, дължащи се на ненавременно плащане или неизпълнение на задължения от страна на Партньора;
6.5. Ако Партньорът не може да получи достъп поради проблеми извън контрола на АвтоИконом (хардуерен проблем, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).
7. АвтоИконом не е длъжен да следи информацията, която Партньорът съхранява, или да проверява, дали тя е в съответствие с действащото законодателство, дали нарушава правата на Трети лица или разпоредбите на тези Общи условия.
8. АвтоИконом не носи отговорност за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фотоматериали, видеоматериали, аудио материали, съобщения, линкове, препратки и други материали и съдържание, съхранявани от Партньор или някой от неговите служители, както и за дейността на Партньора или някой от неговите служители, извършвани със Софтуера.
9. АвтоИконом не носи отговорност за каквито и да било вреди или пропуснати ползи от страна на Партньора вследствие на прекратяване, спиране, изменение или ограничаване на Софтуера или Услугите, както и за отстраняване на материали или съдържание в случаи, когато Партньорът не е изпълнил задълженията си, съгласно тези Общи условия.

11

10. АвтоИконом не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Софтуера и Услуги в случай на неплащане на суми, дължими от Партньора, в случай на неспазване на указанията и технологичните изисквания за използване на Софтуера, в случай на неправилно боравене със Софтуера, както и в резултат на тестове, извършени от АвтоИконом за проверка на Софтуера, връзките, мрежите и др., както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Софтуера.

11. АвтоИконом има право, без да носи отговорност за каквито и да било вреди или пропуснати ползи, да прекрати достъпа на Партньора до Софтуера и Профила, в случай че Партньорът използва Софтуера за нарушаване на закони, нарушаване на права на Трети лица или на тези Общи условия.

VIII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. Партньорът е длъжен да защитава и обезщетява АвтоИконом от и срещу всякакви претенции, искове, задължения, загуби, глоби, имуществени санкции, вреди и разходи, произтичащи от: (а) действия или бездействия на АвтоИконом или неговите служители във връзка с тези Общи условия, които не са изрично въведени като задължения на АвтоИконом, включително, без ограничение, когато Софтуерът не отговаря на потребностите на Партньора; (б) всяко твърдение, че Софтуерът нарушава авторски права, търговски марки или други права на собственост на Трето лице до степента, в която такова нарушение произтича от (i) промени в Софтуера от страна на Партньора или трета страна; (ii) Софтуерът е модифициран от АвтоИконом за Партньора в съответствие със спецификациите или исканията на Партньора.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

1. Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео, статии, програмни кодове са обект на авторски права. Те принадлежат на АвтоИконом. Партньорът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначална или обработена форма или използва по какъвто и да е друг начин текстове, изображения или други елементи, съдържащи се в Платформата. Партньорът няма право на достъп до изходния код на Софтуера и Платформата и няма право да ги копира или променя по никакъв начин. Всеки опит на Партньора за достъп, копиране или промяна на програмния код на платформата се счита за нарушение на тези Общи условия и на правата на АвтоИконом. Партньорът осигурява съгласието на своите служители да спазват авторските права и други права на интелектуална собственост на АвтоИконом.

2. Партньорът има право само да използва Софтуера, докато Партньорът заплаща абонаментни такси и другите дължими от Партньора суми или до прекратяването на Услугите от АвтоИконом.
3. АвтоИконом си запазва правата върху Софтуера и Платформата, включително правата за пускане на пазара, лицензиране, създаване, възпроизвеждане, използване, разпространение и по друг начин работа със Софтуера и Платформата.

4. АвтоИконом запазва правото на собственост и притежаването на Софтуера и всички свързани с него авторски и други права, търговски марки, търговска тайна и други права на интелектуална собственост и право на собственост и не прехвърля на Партньора собственост на някой или всички елементи на Софтуера.

5. Нищо в тези Общи условия не предоставя или не може да се тълкува като предоставяне

12

на Партньора на каквито и да било права (с изключение на Лиценза, специално предоставен съгласно тези Общи условия) от каквито и да било авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски наименования, АвтоИконом Марки или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени, сега или в бъдеще, от АвтоИконом или други дъщерни дружества и свързани лица. АвтоИконом си запазва всички тези права, но предоставя на Партньора неизключително право по време на Срока да използва Софтуера единствено за целите на тези Общи условия и единствено в съответствие с неговите указания за употреба, при условие, че е призната собствеността на АвтоИконом.

6. Партньорът не трябва да променя, премахва или скрива известията на АвтоИконом за марки, авторски права, право на собственост или търговска тайна върху Софтуера и няма право да добавя към Софтуера друга търговска марка.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Условия за прекратяване

1.1. Ако Партньорът не изпълни някое от задълженията, посочени в тези Общи условия, АвтоИконом може да прекрати незабавно ползването на Софтуера и Услугите.
1.2. Неплащането на дължими от Партньора суми, съгласно предвиденото в тези Общи условия, е основание за прекратяване на достъпа и ползването на Софтуера, както и за изтриване на Профила на Партньора. В случай че Партньорът не плати дължимите от него такси и суми до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на издаване на фактурата, АвтоИконом има право незабавно да блокира достъпа на Партньора до Софтуера и Платформата и да изтрие всички данни, въведени от Партньора, в т.ч. незабавно да изтрие Профила на Партньора от Платформата, да забрани достъпа на Партньора до Софтуера и до Профила му и да изтрие всяка информация, кореспонденция и материали, без да дължи на Партньора уведомление, предизвестие или каквито и да било обезщетения. В този случай АвтоИконом не носи отговорност за загуба на данни на Партньора или други вреди.

2. Действие на прекратяването

След изтичане на Срока или при прекратяване на ползването на Софтуера, в случаите, посочени в тези Общи условия, всички права и задължения на Страните се прекратяват, с изключение на това, че Партньорът не се освобождава от задълженията си да заплати на АвтоИконом всички дължими суми към датата на изтичане на Срока или на прекратяването.

3. При прекратяването на ползването на Софтуера Партньорът незабавно губи правото на достъп до и на ползване на Софтуера и на Услугите чрез Платформата.
4. При прекратяване се прилагат следните условия:
4.1. Партньорът незабавно прекратява използването на Софтуера и на Услугите.

4.2. Всички суми, дължими на АвтоИконом от Партньора, стават незабавно дължими и изискуеми.
4.3. При прекратяване на ползването на Софтуера преди изтичане на Срока, АвтоИконом не дължи възстановяване на каквито и било суми.

5. АвтоИконом не дължи във връзка с прекратяването каквито и да е обезщетения за вреди или пропуснати ползи или други компенсации, свързани с изтичането на Срока или прекратяването на ползването на Софтуера.
6. При прекратяване, независимо от причините затова, АвтоИконом няма задължение и не носи отговорност за запазване или съхранение на данните и информацията, въведени

13

от Партньора до датата на прекратяване. При Прекратяване АвтоИконом има право, но не и задължение, да съхрани тези данни за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на прекратяване, с цел използването на данните от Партньора при евентуално бъдещо възстановяване на ползването на Услугите.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Дейности по обработване на лични данни, при които Партньорът е Администратор на лични данни, а АвтоИконом – Обработващ лични данни
1.1. Страните уточняват, че при предоставяне за ползване на Софтуера на Партньора, както и при осъществяване на хостинг услуги и поддръжка на Софтуера от страна на АвтоИконом, АвтоИконом извършва дейности по обработване на личните данни на Клиенти, въведени в Софтуера от Партньора, които включват съхранение и достъп. По отношение на тези обработвани лични данни Партньорът има качеството на Администратор на лични данни, а АвтоИконом – на Обработващ лични данни.

1.2. Страните определят, че Обработващият извършва дейности по съхранение и има достъп до всички лични данни на Клиенти, които са въведени в Софтуера от Партньора, за целите на предоставяне за ползване на Софтуера, предоставяне на хостинг услуги и поддръжка на Софтуера съгласно настоящите Общи условия.

1.3. Обработването на данните се извършва при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на изпълнение на настоящите Общи условия и предоставяне на АвтоИконом Услугите на Партньора, както и за защитата на законните интереси на страните в случай на неизпълнение.

1.4. Партньорът, в качеството му на Администратор на лични данни, е длъжен да осигури и обезпечи по време на обработването на лични данни от страна на Обработващия съществуването на действително и документално обосновано правно основание за обработването на личните данни на Клиенти, въведени в Софтуера от Партньора, от негови служители и представители, както и от всяко лице, на което Партньорът е предоставил достъп до Софтуера и АвтоИконом Услугите. Правното основание за обработване може да е всяко от основанията, посочени в чл. 6, пар. 1 от Общия регламент за защита на данни.

1.5. Администраторът на лични данни декларира и гарантира, че всички предоставени на Обработващия лични данни на физически лица са получени от тези лица и са предоставени за обработване от Администратора на лични данни на Обработващия по начин, съответстващ на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на личните данни и са с вярно съдържание.

1.6. Доколкото Администраторът определя всички аспекти на обработването на личните данни, Страните се съгласяват, че Обработващият няма контрол върху личните данни освен за извършване на дейности по хостинг, съхранение и получаване на достъп във връзка с поддръжка на Софтуера, поради което Обработващият не носи отговорност за спазване на законовите изисквания на Общия регламент за защита на данните и българското законодателство за каквито и да е други дейности, свързани с личните данни, включително не носи отговорност за начина, по който личните данни са събрани. Обработващият няма роля в процеса на вземане на решение за обработване на личните данни от Администратора, за какви цели е обработването и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Обработващия в този случай се ограничава до съобразяване с настоящите Общи условия, но Обработващият няма контрол и няма отговорност за личните данни, които Администраторът обработва.

14

1.7. Обработващият има право да откаже да изпълни нареждане на Администратора, ако според него това нареждане нарушава Общия регламент за защита на данните или други разпоредби на ЕС или на държавите членки относно защитата на данни, като Обработващият следва да уведоми Администратора своевременно.

1.8. АвтоИконом в качеството си на Обработващ лични данни:
а) обработва личните данни само по изрично или общо документирано нареждане на Администратора на лични данни, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация;
б) взема и прилага технически и организационни мерки за защита на личните данни, приложими за съответната категория лични данни съобразно нивото им на въздействие на тези данни, определено по силата на действащото българско законодателство, или съобразно други критерии и указания, които може да бъдат въведени в бъдеще от компетентен държавен орган;
в) съдейства на Администратора на лични данни за изпълнение на неговите задължения да отговори на искания за упражняване на права от субектите на данните, включително на правото на достъп до личните им данни, правото на възражение срещу обработването, правото на ограничаване или блокиране на обработването, правото „да бъдат забравени“, правото на коригиране и актуализация на личните им данни, и други;
г) осигурява достъп на Администратора на лични данни до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията му и позволява и допринася за извършването на всякакви проверки от страна на Администратора на лични данни или на определен от него за целта проверяващ;
д) обработва личните данни единствено и само за целите на предоставяне на АвтоИконом Услугите съгласно настоящите Общи условия и при съобразяване с евентуални специфични изисквания и инструкции от страна на Администратора на лични данни, целящи изпълнение на негови нормативни задължения.
1.9. След изтичане на Срока или след прекратяване на ползването на Софтуера, Обработващият заличава при себе си личните данни и унищожава техните съществуващи копия, освен ако настоящите Общи условия или правото на Европейския съюз или българското законодателство не изискват тяхното съхраняване за по-дълъг период.
1.10. Обработващият гарантира пред Администратора на лични данни, че лицата от неговата структура, оправомощени да обработват лични данни, са поели ангажимент за поверителност чрез подписване на документ за конфиденциалност или са задължени по закон да спазват поверителност.
1.11. В случай че субект на данни претърпи вреди от незаконосъобразно предоставени от Администратора лични данни, събрани от Администратора без правно основание или по други причини у Администратора, поради които обработването на лични данни от Обработващия може да се счете нарушение на правата на субект на лични данни, и Обработващият обезщети субекта за претърпените вреди, то Администраторът дължи на Обработващия неустойка в размер на цялата сума, платена от Обработващия на субекта на данните.
1.12. В случай че на Обработващия бъде наложена глоба или друг вид санкция от компетентен държавен орган, свързана с незаконосъобразно обработване на лични данни, сторено от Обработващия вследствие на незаконосъобразно предоставени от Администратора лични данни, събрани от Администратора без правно основание или по други причини у Администратора, то Администраторът дължи на Обработващия неустойка в размер на стойността на цялата имуществена санкция, наложена и платена от Обработващия и/или в размер на стойността на вредата, понесена от Обработващия, вследствие на друга санкция.

15

1.13. Всяка от Страните може да предоставя личните данни, предоставени от другата Страна, на лица, на които е възложила обработването на личните данни по организационни причини и/или за спазването на законово задължение (обработване и изпращане на кореспонденция, поддръжка на софтуер, контрол на достъпа, съхраняване на документи и др.), на одитори, на счетоводители, адвокати, както и на органи, институции и/или лица, в предвидените в нормативен акт случаи и към които тази страна се обръща за защита на своите права и законни интереси.

2. Дейности по обработване на лични данни на Страните като Администратори на лични данни
2.1. Всяка от Страните обработва лични данни относно свои служители, лица за контакт и представители, предоставени на другата Страна, във връзка с изпълнение на настоящите Общи условия и предоставяне на АвтоИконом Услугите. Тези лични данни могат да включват имена, форма на представляване, позиция/функция, подпис, данни за контакт (електронен пощенски адрес, служебен телефонен номер и др.); информация, съдържаща се в документи, генерирани и/или предоставени в хода на и във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия; информация, съдържаща се в кореспонденцията между Страните, свързана с изпълнението на Общите условия и всякаква друга информация, предоставена или създадена в хода на изпълнение на задълженията им като лица, които са упълномощени да представляват, работят за или си сътрудничат с всяка от Страните във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия.

2.2. Всяка от Страните е администратор на лични данни по отношение на личните данни на своите служители, лица за контакт и представители, предоставени на другата Страна. 2.3. Страните предоставят помежду си и всяка Страна обработва лични данни относно служители, лица за контакт и представители на другата Страна за следните цели: изпълнение на законови задължения, изпълнение на настоящите Общи условия и предоставяне на АвтоИконом Услугите, осъществяване на комуникация във връзка с изпълнение на Общите условия.

2.4. Личните данни на служителите, лицата за контакт и представителите на всяка от Страните ще се обработват за целия период от сключването до прекратяването на Общите условия и за минимум 5 (пет) години след прекратяването, след който срок всяка от Страните се задължава да заличи личните данни на служителите, лицата за контакт и представителите на другата Страна.

2.5. Личните данни на служителите, лицата за контакт и представителите на всяка от Страните могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочения 5-годишен срок, ако това е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции (например при възникнал правен спор или друго производство до окончателното му приключване пред всички инстанции) или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

2.6. Всяка от Страните се задължава да информира надлежно служителите си, лицата за контакт и представителите си за предоставянето на личните им данни на другата Страна за целите на изпълнение на настоящите Общи условия и за правата им, предоставени им по приложимото законодателство за защита на личните данни, както и да гарантира правно основание за предвиденото в настоящите Общи условия обработване на лични данни от всяка от Страните.

XII. ФОРС МАЖОР

1. Никоя от страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия в случай, че такова забавяне или неизпълнение се

16

дължи на случай на форсмажор/непреодолима сила. Събития на непреодолима сила са събития извън контрола на страната, които възникват след датата на предоставяне на ползването на Софтуера и които не са предвидими в момента на подписване и чиито последици не могат да бъдат преодолени без необосновани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Събития на непреодолима сила ще включват (без да се ограничават до) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни метеорологични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, аварии, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването, проблеми в глобалната мрежа интернет или в електронните съобщителни мрежи или в предоставянето на услуги извън контрола на АвтоИконом, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на Софтуера и Услугите.

2. Ако някоя от Страните е засегната от форсмажорно обстоятелство, тя ще уведоми писмено другата Страна в разумни срокове и ще предприеме всички разумни действия за ограничаване на ефекта от форсмажорните обстоятелства. Ако форсмажорно обстоятелство доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период повече от два месеца, тогава всяка от Страните има право да прекрати ползването на Софтуера с незабавно действие с писмено уведомление, без да носи отговорност пред другата Страна.

3. Спиране на изпълнението на задълженията при такива обстоятелства не е приложимо по отношение на забавени плащания на суми, които са били дължими преди настъпването на форсмажорно обстоятелство.

XIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1. Нито една от Страните няма да разкрива на Трети лица, нито да използва за каквато и да е друга цел, освен за правилното изпълнение на задълженията си съгласно тези Общи условия и във връзка с ползването на Софтуера, всякаква техническа, финансова или търговска информация („Поверителна информация“), получена от другата Страна под каквато и да е форма във връзка със Софтуера без предварителното изрично писмено разрешение на разкриващата страна.

2. Горните задължения не се прилагат за Поверителна информация, която:
2.1. е изискана от компетентен орган или следва да бъде предоставена по силата на закона; 2.2. е била във владение на получаващата страна преди разкриването по-долу;
2.3. е била обществено достояние по време на разкриването или става част от публичното пространство, без да нарушава задълженията за поверителност;
2.4. е разкрита от Трето лице без нарушение на задължението за поверителност, дължимо на разкриващата страна; или
2.5. е разработена независимо от персонала на получаващата страна, който няма достъп до поверителната информация.
3. Разпоредбите на тази клауза обвързват страните за срок от три години от датата на разкриване на всяка част от Поверителната информация, независимо от всяко по-ранно прекратяване, изтичане или изпълнение на тези Общи условия.
4. АвтоИконом е длъжен да положи всички разумни усилия, за да запази поверителността на всички данни, процеси или лична информация, въведени, съхранени или качени в Софтуера от Партньора или от служители на Партньора.
5. Партньорът е длъжен да осигури поверителност по отношение на изходния код на Софтуера и всички негови елементи, методи на работа и функционалност без

17

ограничение във времето и независимо от прекратяването на договора за предоставяне на Софтуера за ползване.
6. Партньорът трябва по всяко време да защитава и съхранява поверителността на всички технологии, Софтуер, данни и продукти, както и всички непублични бизнес, финансови или маркетингови данни или информация на АвтоИконом. Не се разрешава възпроизвеждане, използване или разкриване на такава информация без предварителното писмено съгласие на АвтоИконом за всеки отделен случай.

7. Партньорът се задължава да гарантира, че персоналът му изпълнява изцяло тези задължения за поверителност.

XIV. УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Всички известия във връзка с тези Общи условия ще бъдат в писмена форма и могат да бъдат доставени с куриер или по електронна поща, адресирани до другата Страна на адреса, посочен по-долу. Известията, изпратени по електронна поща, се считат за доставени, ако адресатът е отговорил на уведомлението или е потвърдил получаването му. Датата на влизане в сила на всяко такова известие е датата, на която то е получено от получателя.

1.2. Известия до Партньора: както е посочено в Профила.

XV. ИЗМЕНЕНИЯ

1. АвтоИконом си запазва правото по всяко време да променя едностранно Общите условия. При извършване на промени в Общите условия, АвтоИконом се задължава да уведоми Партньора, като изпрати съобщение за изменението на Общите условия по електронна поща (имейл) или чрез нотификация в рамките на Платформата. АвтоИконом ще уведомява Партньоря за всякакви изменения на Общите условия не по-късно от 30 дни преди тяхното влизане в сила. Измененията в Общите условия не засягат услугите преди изтичане на 30-дневния срок на предизвестие.

2. В случай че Партньорът не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Софтуера и Услугите след влизане в сила на променените Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с АвтоИконом и ползването на Софтуера, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като изпрати писмено уведомление за това до АвтоИконом в едномесечен срок от получаване на уведомлението по т. 1.

3. Партньорът се съгласява, че всички изявления на АвтоИконом, във връзка с изменението и допълнението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочен от Партньора при регистрацията на Профил. Партньорът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

4. Партньорът може да се откаже от посочения в т. 2 срок на предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно т. 1.

1.1. Известия до АвтоИконом:

Адрес: гр. София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ No 22, ет. 4, ап. 12

Имейл адрес: assistant@avtoikonom.bg

Лице за контакт: ……………..

18

5. Ако Партньорът не уведоми АвтоИконом съгласно т. 2, както и ако извърши действия в Платформата или продължи да ползва Софтуера и Услуги на АвтоИконом, се счита, че е приел промените.
6. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Партньора и АвтоИконом, възникнали във връзка със Софтуера и Услуги, предоставянето на които е започнало преди уведомлението за промяна на Общите условия. Възможно е някои промени да имат обратно действие.

7. АвтоИконом не носи отговорност за грешки, които могат да се появят в Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от АвтоИконом.
8. При всички случаи, изброени в този раздел, АвтоИконом не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Партньора.

XVI. РАЗДЕЛНОСТ

1. Ако някоя част от тези Общи условия бъде обявена за нищожна, невалидна или неприложима, това не води до нищожност, невалидност или неприложимост на Общите условия като цяло.

XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД

1. Страните ще разрешават всякакви спорове, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия по взаимно съгласие, а ако не могат да постигнат съгласие – от Арбитражния съд на Съюза на арбитрите в България със седалище в София. Приложимото право ще бъде българското право.

19