ОБЩИ УСЛОВИЯ ОПРЕДEЛЕНИЯ Платформа – Платформа за ползване срещу заплащане на услуги по извозване на автомобила на Клиента, състоящата се от интернет сайт на адрес www.avtoikonom.bg и мобилно приложение. Платформата е разработена и поддържана от АвтоИконом. АвтоИконом – Дружество с ограничена отговорност „АВТОИКОНОМ” ООД, ЕИК 204049064, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ № 22, ет. 4, ап. 12, представлявано от управителя Емил Кирилов Ставрев, електронна поща: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0700 20 612. АвтоИконом е регистриран по ЗДДС с ДДС с номер BG204049064. Клиенти – физически лица, които желаят да ползват услугите, предоставяни чрез Платформата. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица. Профил – личният профил на Клиента в платформата, който позволява на Клиента да ползва услугите на АвтоИконом. Услуги – услугите по извозване на автомобили, предоставяни от АвтоИконом, които услуги Клиентите заявяват чрез Платформата. Автоуслуги – сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други услуги, извършвани от автосервизи, до които АвтоИконом извозва автомобилите. Общи условия – настоящите общи условия на Платформата. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуга, която се предоставя от АвтоИконом на Клиента срещу заплащане. Общите условия уреждат правата и задълженията на Клиентите, на ползвателите и посетителите на Платформата. Страни по договора са АвтоИконом и Клиентът. Клиентите следва да прочетат внимателно действащите Общи условия преди да пристъпят към ползване на Платформата. Клиентът, съответно посетителят на портала, заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента/посетителя/Клиента на Платформата представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента по заявка и/или ползване на услугите представлява електронно волеизявление, че сключва договор за предоставяне на услуга, която се предоставя от АвтоИконом на Клиента срещу заплащане. РЕГИСТРАЦИЯ Достъпът до Платформата е свободен, но за ползване на услугите на АвтоИконом се изисква регистрация в мобилното приложение на Платформата и създаване на Профил на Клиента. ЗАЯВКА НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ РЕКЛАМАЦИИ
 1. Клиентът има право да направи рекламация пред АвтоИконом за Услугите по извозване на автомобили, когато предоставената Услуга явно не съответства на Услугата, договорена между Клиента и АвтоИконом.
 2. Рекламацията на Услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на Услугата с договореното.
 3. Когато на Клиента е предоставена Услуга, различна по вид от заявената, или доставена Услуга не отговаря на договорената между Клиента и АвтоИконом, в срок до един месец от получаване на основателна рекламация АвтоИконом ще предостави Услуга, която отговаря на направената от Клиента заявка.
 4. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на АвтоИконом на адрес: град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ № 22, ет. 4, ап. 12, включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка.
 5. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага документите, на които се основава претенцията: 1. документ за плащане; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията.
 6. Клиентът не може да направи рекламация, ако не бъдат предадени предвидените документи.
 7. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на Услугите с договора се дължи на действия или бездействия на Клиента или на трети лица.
 8. АвтоИконом не носи отговорност за автоуслугите, вложени части, консумативи, аксесоари и други материали. За тези автоуслуги и материали отговорността е на автосервизите и автосервизите предоставят съответната гаранция.
 9. При връщане на автомобила АвтоИконом предава и работната карта от съответния сервиз с описание на извършените автоуслуги. Към работната карта могат да бъдат приложени и гаранционните условия и условията за рекламация на автоуслугите на съответния сервиз.
 10. За вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се прилагат гаранционните условия на съответния производител.
 11. Всички рекламации за автоуслуги и вложени части, консумативи, аксесоари и други материали следва да се отправят към съответния автосервиз. За рекламации пред доверените автосервизи на АвтоИконом, АвтоИконом ще предостави съдействие на Клиента при предявяването на рекламацията.
ОТКАЗ НА КЛИЕНТА ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГА
 1. АвтоИконом има право да прекрати предоставянето на Услуга временно или постоянно и да преустанови достъпа на Клиента до Платформата, без АвтоИконом да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение или връщане на суми на Клиента:
 1. Във всички случаи на прекратяване на договора АвтоИконом има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Клиента от Сървъра без да дължи предизвестие или обезщетение на Клиента.
 2. Във всички случаи Клиентът дължи на АвтоИконом обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.
ЛИЧНИ ДАННИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
 1. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
 1. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на услугите.
УВЕДОМЛЕНИЯ Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в мобилното приложение и респективно на електронната поща и другите данни за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ Всички посетители на Платформата, независимо дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на АвтоИконом, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за АвтоИконом или за трето лице. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Недействителността на отделни текстове от тези Общи условия не влече недействителност на целите Общи условия. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМО ПРАВО ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си. Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате avtoikonom.bg или използвате нашите услуги чрез този сайт или чрез мобилното ни приложение АвтоИконом и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме и не контролираме. КОИ СМЕ НИЕ Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „АВТОИКОНОМ” ООД, ЕИК 204049064, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ № 22, ет. 4, ап. 12, представлявано от управителя Емил Кирилов Ставрев, електронна поща: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0700 20 612. Отговорно лице по защита на личните данни: Радослав Николаев Савов, адрес: Елин Пелин, ул. Стефан Стефанов №16, email: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0889600397. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и да закупувате нашите продукти, трябва да обработваме някои лични данни. Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност и продажбата на нашите стоки. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги и имаме вашето потвърждение за това, както е изрично описано по-долу. Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: Регистрация чрез Фейсбук профил, включващ потребителско име, адрес на електронна поща и снимка от Фейсбук профил – за да улесним максимално и да спестим времето ви за въвеждане на данни и създаването на нови профили, сме ви предоставили възможност да се регистрирате използвайки Фейсбук профила си. Ако сте избрали тази опция, без да ни предоставите достъп до този профил и информация, ние няма да имаме възможност да ви разпознаем или да ви предоставим услуга. Следва да имате предвид, че Фейсбук профилът ви се администрира от трето лице и при интеграцията на този профил и информацията в него, ние сме длъжни да се съобразяваме с правилата на това трето лице, включително и по отношение на политиката за защита на личните данни, свързана с използването на Фейсбук профила ви. Повече информация относно политиките за поверителност на Фейсбук, можете да намерите в настройките на вашия Фейсбук профил. Регистрация чрез създаване на профил – ако предпочитате, можете да създадете профил като въведете само електронната си поща. Ако сте избрали тази опция, без да ни предоставите вашия адрес на електронна поща, ние няма да имаме възможност да ви разпознаем или да ви предоставим услуга. Данни в профила  – след създаване на вашия профил и извършване на заявка за извозване, ви молим да въведете следните данни: ЕГН – тази информация ни е необходима с оглед издаването на фактура за предоставените услуги и изпълнение на изискванията на данъчното и счетоводното законодателство. Дата на изтичане на валидността на шофьорска книжка – ако желаете да използвате нашата платформа да ви напомня кога трябва да подновите шофьорската си книжка. Дата на изтичане на валидността на застраховки и технически преглед на автомобила – ако желаете да използвате нашата платформа да ви напомня кога трябва да подновите тези документи. Адрес на електронна поща и телефонен номер на клиента са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите рекламации и други искания. Адрес за получаване и предаване на автомобил са ни необходими, за да може да предоставяме нашите услуги. Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае. Бихме искали да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация чрез мобилното приложение. Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на отговорното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място. Ако сте избрали доверен автосервиз, имаме нужда от вашето съгласие да предоставим следните данни на лицата, представляващи автосервиза: Тези данни се изискват от автосервизите, с които работим, за да предоставят предложените услуги и ако нямаме вашето съгласие да им ги предадем, няма да сме в състояние да изпълним заявката ви за сервизиране на автомобила ви в избрания от вас доверен автосервиз. Ако сте избрали доверен застраховател, имаме нужда от вашето съгласие да предоставим следните данни на лицата, представляващи застрахователната компания: Тези данни се изискват от застрахователните компании, с които работим, за да предоставят предложените услуги и ако нямаме вашето съгласие да им ги предадем, няма да сме в състояние да изпълним заявката ви за застраховане на автомобила ви чрез избрания доверен застраховател. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение данни на трети лица, предаващи или получаващи автомобили, които са ни предоставени от клиент, както и по отношение на данните на физическите лица, представляващи клиентите-юридически лица. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, правилата на етиката и подходящото използване на данните. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително: В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност. Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин. ДОСТЪП ДО ДАННИ Когато използвате Гугъл и Фейсбук профила си, може да се активират някои специфични функции на Гугъл и Фейсбук, като например Google AdWords Pixel и Facebook Pixel, чрез които Гугъл и Фейсбук платформите получават информация, че сте посетили сайта ни. В рамките на тези инструменти ние нямаме възможност да разпознаем лицата, чиито данни се генерират. Въпреки това тази информация може да бъде индивидуализирана от Гугъл и Фейсбук платформите и да влияе на съдържанието, което те ви показват. За повече информация и деактивиране на определени функции, следва да използвате настройките на съответната платформа, над които ние нямаме контрол и не можем да блокираме функционалностите им. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт и приложение да бъдат използвани само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ По принцип обработваме данни, докато клиентът използва услугите ни и 1 година след това, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство. ВАШИТЕ ПРАВА Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни: Можете да адресирате всички искания до отговорното лице по защита на личните данни. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви. Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.
Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. НАДЗОРЕН ОРГАН Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg. Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.