София, бул. Витоша №104, ап. 5
0700 20 612

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОПРЕДEЛЕНИЯ

Платформа – Платформа за ползване срещу заплащане на услуги по извозване на автомобила на Клиента, състоящата се от интернет сайт на адрес www.avtoikonom.bg и мобилно приложение. Платформата е разработена и поддържана от АвтоИконом.

АвтоИконом – Дружество с ограничена отговорност „АВТОИКОНОМ” ООД, ЕИК 204049064, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ № 22, ет. 4, ап. 12, представлявано от управителя Емил Кирилов Ставрев, електронна поща: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0700 20 612. АвтоИконом е регистриран по ЗДДС с ДДС с номер BG204049064.

Клиенти – физически лица, които желаят да ползват услугите, предоставяни чрез Платформата. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица.

Профил – личният профил на Клиента в платформата, който позволява на Клиента да ползва услугите на АвтоИконом.

Услуги – услугите по извозване на автомобили, предоставяни от АвтоИконом, които услуги Клиентите заявяват чрез Платформата.

Автоуслуги – сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други услуги, извършвани от автосервизи, до които АвтоИконом извозва автомобилите.

Общи условия – настоящите общи условия на Платформата. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуга, която се предоставя от АвтоИконом на Клиента срещу заплащане. Общите условия уреждат правата и задълженията на Клиентите, на ползвателите и посетителите на Платформата. Страни по договора са АвтоИконом и Клиентът. Клиентите следва да прочетат внимателно действащите Общи условия преди да пристъпят към ползване на Платформата. Клиентът, съответно посетителят на портала, заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента/посетителя/Клиента на Платформата представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента по заявка и/или ползване на услугите представлява електронно волеизявление, че сключва договор за предоставяне на услуга, която се предоставя от АвтоИконом на Клиента срещу заплащане.

РЕГИСТРАЦИЯ

Достъпът до Платформата е свободен, но за ползване на услугите на АвтоИконом се изисква регистрация в мобилното приложение на Платформата и създаване на Профил на Клиента.

 • С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.
 • С извършване на регистрацията Клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
 • Регистрацията в Платформата се извършва чрез въвеждане на данни за Клиента и данни за контакт или въвеждане на профил от друга онлайн платформа, съгласно формуляра и изискванията на Платформата.
 • Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в Платформата. АвтоИконом не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията, включително ако не може да извърши заявената услуга при грешно попълнени данни за контакт на Клиента.
 • Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил. Клиентът се задължава да не предоставя достъп до свояя Профил на лица, които не желаят да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице, се счита, че той го е упълномощил да извършва действия от негово име и за негова сметка и дължи заплащане на всички Услуги и автоуслуги, заявени или ползвани от това лице.
 • АвтоИконом има право да откаже услуга при съмнения, че Клиентът не е попълнил данни за себе си или не отговаря на условията за ползване на услугата (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина няма право да ползва услугата за съответния автомобил или др.).
 • Клиентът се задължава да уведоми АвтоИконом при всяка промяна в данните, които е предоставил на АвтоИконом, като в противен случай АвтоИконом не носи отговорност за извозване на автомобила от или на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните услуги, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи за АвтоИконом.

ЗАЯВКА НА УСЛУГИ

 • За извършване на заявка на Услуги в Платформата трябва да следвате инструкциите на интернет сайта и мобилното приложение.
 • Заявка може да бъде извършена и по телефона, на телефонните номера, публикувани в Платформата.
 • След натискане на бутона „Извикай Автоиконом“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Услуги. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Услугите от страна на Клиента. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи заявената Услуга и се задължава да заплати цената ѝ, както и цената на заявените автоуслуги с предварително обявена цена.
 • Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с Общите условия на АвтоИконом, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.
 • С извършването на поръчката Клиентът разрешава на АвтоИконом да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 • АвтоИконом не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, за АвтоИконом не възниква задължение за изпълнение на заявката и АвтоИконом не носи отговорност неизпълнение.
 • Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в Платформата и данните, предоставени по телефона на АвтоИконом, за тяхната вярност и пълнота. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните Услуги.
 • Изображенията на продуктите и илюстрацията на Услугите в Платформата имат информативен и насочващ характер, като доставените Услуги могат да се различават от изобразените. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата Услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Възможно е и описанията на Услугите да бъдат понякога непълни или неточни. АвтоИконом не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при подобно разминаване или непълнота.
 • Услугите се заявяват и извършват съгласно календара за извозване на АвтоИконом и сроковете за изпълнение на автоуслугите от автосервизите.
 • При невъзможност за предоставяне на Услуга по начина, по който е заявена от Клиента, АвтоИконом ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на заявените Услуги или коригиране на отделни техни елементи.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

 • Услугите, предоставяни от АвтоИконом чрез Платформата включват приемане на автомобила на Клиента от адрес в град София, посочен от Клиента, извозване на автомобила до автосервиз или друго място за извършване на автоуслуги: сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други автоуслуги, посочени в раздел „Услуги“ на Платформата, както и връщане на автомобила на посочения от Клиента адрес на територията на град София.
 • Автоиконом не извършва същинската автоуслуга по сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други автоуслуги, които могат да бъдат посочени в раздел „Услуги“ на Платформата. Тези автоуслуги се извършват от автосервизите, предложени от АвтоИконом (доверен сервиз), или от друг автосервиз, посочен от Клиента. АвтоИконом не носи отговорност за качеството на автоуслугите, рекламация, гаранции и др. дейности, свързани с автоуслугите, предоставяни от автосервизите. Отговорността за автоуслугите и вложените части, аксесоари, консумативи и други материали е изцяло на автосервизите.
 • Получаването на автомобила се извършва на място и във време, заявени от Клиента, като часът и денят за получаване на автомобила се заявяват съгласно електронния календар на Платформата.
 • При предаване на автомобила Клиентът попълва и подписва Примо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом и пълномощно по образец на АвтоИконом за лицето, което приема автомобила от името на АвтоИконом. Ако Клиентът не попълни и не подпише Примо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом и пълномощно по образец на АвтоИконом, АвтоИконом не дължи предоставяне на Услугата, а Клиентът се задължава да заплати на АвтоИконом пълния размер на цената на заявената Услуга по извозване на автомобила, независимо, че тя не е била предоставена изцяло от АвтоИконом.
 • След приемане на автомобила АвтоИконом ще го предаде в съответния автосервиз за извършване на автоуслугите, заявени от Клиента.
 • След предаване на Автомобила в съответния автосервиз, представителите на автосервиза ще извършат оглед на автомобила. В случай, че е заявена автоуслуга, която не е с фиксирана цена, или ако се налага допълнителен ремонт или обслужване на автомобила, автосервизът ще предостави информация на АвтоИконом, а АвтоИконом ще се свърже с Клиента и ще му предаде офертата на автосервиза за извършване на съответната автоуслуга, както и за цената на необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали. Клиентът има право да потвърди или откаже офертата, като отказът от автоуслугата не го освобождава от задължението да заплати заявените от него автоуслуги с фиксирана цена или цената за Услугите на АвтоИконом. Ако клиентът потвърди офертата на автосервиза, включително по електронна поща или телефон, за него възниква задължение да заплати тези автоуслуги, както и цената на необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали, включени в офертата.
 • След извършване на автоуслугите Автоиконом ще върне автомобила на Клиента на адреса, заявен от последния. Клиентът е длъжен да присъства на уговореното място и време за получаване на автомобила. В противен случай АвтоИконом ще върне автомобила по друго време, съгласно графика и възможностите на АвтоИконом. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги.
 • Времето за извършване на автоуслугите и срокът за връщане на автомобила на Клиента зависят от съответния автосервиз, който извършва автоуслугата. АвтоИконом не носи отговорност при забава в извършването на автоуслугите от съответния автосервиз, което отлага момента на връщане на автомобила на Клиента, дори в Платформата да е обявен по-кратък срок за връщане на автомобила при автоуслуги с фиксирана цена. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги.
 • При връщане на автомобила Клиентът попълва и подписва Примо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом и има право да получи обратно подписаното от него пълномощно за лицето, което е приело автомобила от името на АвтоИконом. Ако Клиентът не попълни и не подпише Примо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом, АвтоИконом може да откаже връщането на автомобила, като поиска присъствието на свидетел/и при предаването или осигуряването на други условия за връщане на автомобила. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги.
 • Приемането и връщането на автомобилите се извършва на адреса, посочен от Клиента.
 • Когато в автомобила няма достатъчно гориво за извозването му до съответния автосервиз и връщането му на Клиента, АвтоИконом има право да зареди необходимото гориво за сметка на Клиента в избрана от АвтоИконом бензиностанция. С предаването на автомобила се счита, че Клиентът е упълномощил АвтоИконом да зареди необходимото гориво за сметка на Клиента.
 • Автомобилът се връща лично на Клиента, освен ако Клиентът не е заявил писмено друго лице, на което на бъде върнат автомобила.
 • При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, АвтоИконом ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като посещението на погрешно или неточно заявен от Клиента адрес се заплаща допълнително като отделна предоставена в цялост Услуга в пълен размер. В този случай Клиентът дължи заплащане и на разходите и разноските на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента.
 • В случай, че Клиентът не бъде намерен в часа за приемане или връщане на автомобила на посочения от него адрес или не бъдат осигурени друг условия за приемане или връщане на автомобила, АвтоИконом се освобождават от задължението си да предостави поръчаната Услуга, а Клиентът дължи на АвтоИконом заплащане на пълния размер на Услугата по извозването, както и на автоуслугите, ако такива са били предоставени. В този случай Клиентът дължи заплащане и на разходите и разноските на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента, ако има такива.
 • Клиентът може да потвърди желанието си да получи Услугата и да предаде автомобила на АвтоИконом и след часа за приемане на автомобила, ако автомобилът не е бил предаден в уговорения час. Ако автомобилът не е бил предаден поради обстоятелства, за които АвтоИконом не отговаря, Клиентът дължи заплащането на услугата повторно. В този случай започва да тече съответно нов срок за връщане на автомобила и Клиентът дължи заплащане и на разходите и разноските на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента, ако има такива.
 • При забава в получаване или предаване на автомобил, за която АвтоИконом отговаря, АвтоИконом може да предложи на Клиента отстъпка от цената или друг метод за компенсация на Клиента.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 • Всички цени на Услугите са в лева.
 • Всички цени на Услугите са публикувани в Платформата.
 • Някои автоуслуги са с предварително фиксирани цени. Такива автоуслуги са изрично обявени в Платформата За останалите автоуслуги Клиентът ще получи оферта от съответния автосервиз след оглед на автомобила, както е описано по-горе.
 • Цените са актуални към датата на заявката на Услугите.
 • Цената на Услугите не включва цената на автоуслугите, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали. Цената на автоуслугите, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се заплаща допълнително, ведно с цената на Услугите.
 • Със заявката на Услугите и автоуслугите с фиксирана цена, както и с потвърждаване на цената на автоуслугите, необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали за които Клиентът е получил оферта от автосервиз, за Клиента възниква задължение да заплати техните цени.
 • Цената на Услугите, на Автоуслогите и на вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се заплаща от Клиента в брой или чрез мобилен ПОС терминал в момента на връщане на автомобила.
 • За цената на Услугите по извозване АвтоИконом издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Фактурата се предава на Клиента в момента на връщане на автомобила или впоследствие.
 • За цената на предоставените автоуслуги, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали фактурата се издава от съответния автосервиз. При желание на Клиента, цената на предоставените автоуслуги, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали може да бъде включена във фактурата на АвтоИконом за Услугите по извозване на автомобила с цел по-голямо удобство за Клиента.
 • Когато в автомобила няма достатъчно гориво за извозването му до съответния автосервиз и връщането му на Клиента и АвтоИконом зареди необходимото гориво, цената на зареденото гориво се заплаща от Клиента на АввтоИконом допълнително към цената на Услугите по извозване на автомобила.
 • Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че АвтоИконом, съответно автосервизът да получат пълния размер на цената на заявените Услуги, автоуслуги, части, консумативи, аксесоари и други материали.
 • Правото на собственост върху всички стоки, включително вложените части, консумативи, аксесоари и други материали преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на съответния автосервиз.
 • АвтоИконом може да откаже връщането на автомобила при отказ на Клиента да заплати цената на Услугите, на горивото, на автоуслугите и/или на вложените части, консумативи, аксесоари и други материали. В този случай АвтоИконом ще върне автомобила след заплащане на всички дължими от Клиента суми, като не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Когато АвтоИконом е посетил адреса на Клиента повторно след отказ на Клиента да заплати пълния или частичен размер на дължимите от него суми, Клиентът дължи заплащането на Услугата по извозване повторно, както и разходи и разноски на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента.
 • АвтоИконом може да откаже изпълнението на заявена Услуга, ако същият Клиент или за свързано с него лице дължи плащането на неизплатени до момента на заявката суми за Услуги, на гориво, автоуслугите и/или на вложени части, консумативи, аксесоари и други материали.
 • АвтоИконом не дължи връщане на вече платени суми, дори Клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на Услуга.
 • АвтоИконом не носи отговорност, ако Клиентът не е посочил пълни или точни данни или не получи фактурата по друга причина, за която АвтоИконом не отговаря.

РЕКЛАМАЦИИ

 1. Клиентът има право да направи рекламация пред АвтоИконом за Услугите по извозване на автомобили, когато предоставената Услуга явно не съответства на Услугата, договорена между Клиента и АвтоИконом.
 2. Рекламацията на Услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на Услугата с договореното.
 3. Когато на Клиента е предоставена Услуга, различна по вид от заявената, или доставена Услуга не отговаря на договорената между Клиента и АвтоИконом, в срок до един месец от получаване на основателна рекламация АвтоИконом ще предостави Услуга, която отговаря на направената от Клиента заявка.
 4. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на АвтоИконом на адрес: град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ № 22, ет. 4, ап. 12, включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка.
 5. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага документите, на които се основава претенцията: 1. документ за плащане; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията.
 6. Клиентът не може да направи рекламация, ако не бъдат предадени предвидените документи.
 7. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на Услугите с договора се дължи на действия или бездействия на Клиента или на трети лица.
 8. АвтоИконом не носи отговорност за автоуслугите, вложени части, консумативи, аксесоари и други материали. За тези автоуслуги и материали отговорността е на автосервизите и автосервизите предоставят съответната гаранция.
 9. При връщане на автомобила АвтоИконом предава и работната карта от съответния сервиз с описание на извършените автоуслуги. Към работната карта могат да бъдат приложени и гаранционните условия и условията за рекламация на автоуслугите на съответния сервиз.
 10. За вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се прилагат гаранционните условия на съответния производител.
 11. Всички рекламации за автоуслуги и вложени части, консумативи, аксесоари и други материали следва да се отправят към съответния автосервиз. За рекламации пред доверените автосервизи на АвтоИконом, АвтоИконом ще предостави съдействие на Клиента при предявяването на рекламацията.

ОТКАЗ НА КЛИЕНТА

 • АвтоИконом уведомява Клиентите, че по смисъла на чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) потребителят има право на общо основание да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.
 • В конкретния случай обаче Услугите на АвтоИконом представляват услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от АвтоИконом. Ето защо на основание чл. 57, т. 1 от ЗЗП Клиентите нямат право на отказ по смисъла на чл. 50 от ЗЗП, по отношение на Услугите на АвтоИконом.
 • Клиентът декларира изричното си съгласие и приема, че след започване на ползване на Услуга губи правото си на отказ, независимо дали самият Клиент е извършил активни действия по ползване на Услугата. Клиентът дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора да започване преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора. Клиентът разбира, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора.
 • Услугите се заплащат след тяхното предоставяне, поради което АвтоИконом не дължи връщане на заплатена цена.
 • Независимо от горното, до един час преди уговорения час за предаване на автомобила от Клиента на АвтоИконом, Клиентът има право да откаже ползването на заявена Услуга, като се обади на АвтоИконом на телефоните, посочени в Платформата и най-горе в настоящите Общи условия.

ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

 • АвтоИконом има право да откаже доставката на заявени Услуги, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на услуга или стока противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай АвтоИконом не носи отговорност за неизпълнение на доставката.
 • АвтоИконом има право да откаже доставката на заявени Услуги, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
 • Информацията, предоставена от Клиента е непълна или невярна;
 • Действията на Клиента могат да увредят АвтоИконом;
 • Клиентът не е заплатил предходни Услуги, автоуслуги или други дължими суми към АвтоИконом или автосервиз.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГА

 1. АвтоИконом има право да прекрати предоставянето на Услуга временно или постоянно и да преустанови достъпа на Клиента до Платформата, без АвтоИконом да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение или връщане на суми на Клиента:
 • При нарушаване на тези Общи условия или указания за ползване, публикувани в Платформата;
 • Когато Клиентът ползва Платформата в противоречие на действащото законодателство, настоящите Общи условия, указания за ползване, публикувани в Платформата, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие;
 • В случай на нарушение от страна на Клиента на законовите разпоредби или правата на трети лица;
 • По преценка на АвтоИконом въз основа на настоящите Общи условия.
 1. Във всички случаи на прекратяване на договора АвтоИконом има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Клиента от Сървъра без да дължи предизвестие или обезщетение на Клиента.
 2. Във всички случаи Клиентът дължи на АвтоИконом обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

ЛИЧНИ ДАННИ

 • АвтоИконом е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. АвтоИконом ще положи грижа за запазване на личните данни на Клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на АвтоИконом или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
 • С предоставянето на лични данни на АвтоИконом, както и с приемането на настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че е предоставил данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство, включително на автосервизите, които извършват автоуслугите, както и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите Услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с него и за изпращане на уведомления за Услугите, предоставяни от АвтоИконом.
 • При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за Клиент се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на Услугите.
 • Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни, АвтоИконом не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
 • Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни.
 • Клиентът дава разрешение за достъп на мобилното приложение до следните директории от данни, услуги и функционалности на неговото мобилно устройство:
  – Facebook Профил
  – Location service
 • АвтоИконом има право да изпраща на Клиентит незаявени предварително търговски съобщения или да им предложи реклами и информация на свои стоки и услуги.
 • АвтоИконом има право да изпраща на трети лица уведомления, че Клиентът използва мобилното приложение.
 • При прекратяване на регистрацията на Клиента се преустановява достъпа му до неговия профил, както и до услугите, предоставяни чрез Платформата. АвтоИконом си запазва правото в този случай да съхрани информацията, предоставена от Клиента до този момент. Клиентът няма право а достъп до данните и информацията от неговия профил след прекратяване на регистрацията му.
 • АвтоИконом има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Клиентът дава съгласие на АвтоИконом да събира и други данни за Клиента и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от АвтоИконом за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите. АвтоИконом ще използва получената информация за собствени нужди и за подобряване качеството на Услугите.
 • Подробно изложение на правата на Клиента във връзка със защитата на личните данни се съдържа в Раздел „Политика за защита на личните данни“.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Клиентът разбира и се съгласява, че АвтоИконом има правото да решават кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 • АвтоИконом има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата, да забрани използването ѝ от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
 • Клиентът разбира и се съгласява, че АвтоИконом има право да преустанови достъпа на Клиента до Платформата без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати заявени Услуги или други дължими суми, като в този случай АвтоИконом не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.
 • Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват Платформата, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
 • Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Платформата и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми АвтоИконом. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на Клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички Услуги, заявени през профила му.
 • АвтоИконом няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
 • Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети АвтоИконом за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Клиента.
 • Характеристиките или цените на Услугите могат да бъдат променени от АвтоИконом по всяко време и могат да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на дадена Услуга, тя се заплаща от Клиента по реалната му цена, определена от АвтоИконом към момента на заявката.
 • АвтоИконом има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите, които предоставя, да променя условията, включително да въвежда изискване за заплащане на Услугите, начина за достъп, регистрация и т.н. АвтоИконом не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на ограничаване или промяна на Услугите.
 • Във всички случаи отговорността на АвтоИконом към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена Услуга по извозване на автомобила му.
 • АвтоИконом не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на АвтоИконом.
 • АвтоИконом не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Клиентите, всички права върху съдържанието на Платформата, принадлежат на АвтоИконом и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на АвтоИконом и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 • Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на АвтоИконом и АвтоИконом притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности. АвтоИконом е собственик и на марката АвтоИконом, на наименованието на мобилното приложение, както и на домейна на интернет сайта с всички възможни разширения. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на АвтоИконом и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 • Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата.
 • При създаването на профил в мобилното приложение Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на мобилното приложение, Платформата, продуктите или марките на АвтоИконом или трети лица.
 • Клиентът няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на АвтоИконом.
 • На Клиентите се предоставя разрешение за изтегляне на мобилното приложение единствено за лични и нетърговски цели. Клиентите получават само право да ползват мобилното приложение съгласно обичайното му предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на мобилното приложение, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време. В случай на неизпълнение на горните условия, АвтоИконом има право незабавно да прекрати ползването на мобилното приложение от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
 • Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички лица, на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на АвтоИконом.
 • Търговската марка АвтоИконом и всички нейни вариации, преводи и транслитерации, както и домейните с това наименование са собственост на АвтоИконом. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от АвтоИконом е забранено и се наказва според закона.
 • Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на АвтоИконом са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в мобилното приложение и/или имат профил в Платформата, като при нарушение АвтоИконом има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.
 • В случай на неизпълнение на горните условия, АвтоИконом има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента или на трети лица.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Автоиконом има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните Услуги.
 • АвтоИконом има право да преустанови предлаганите Услуги временно или за постоянно.
 • В тези случаи АвтоИконом не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

 • С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие АвтоИконом да ползва всички технически средства за комуникация с Клиента, за които Клиентът е посочил координати за връзка.
 • Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава АвтоИконом да осъществи контакт с Клиента.

ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 1. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
 • името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на АвтоИконом;
 • всички характеристики на услугите, предоставяни от АвтоИконом;
 • цената на услугите с включени всички данъци и такси, както и на пакетите от услуги;
 • начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;
 • правото на Клиента да се откаже от услугите;
 • периода, за който цената на услугите е в сила;
 • условията за ползване на услугите;
 • условията и срока на гаранцията;
 • информация за контакт с АвтоИконом, включително по телефон и електронна поща;
 • техническите стъпки по сключването на договора за ползване на услугите и тяхното правно значение;
 • техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 1. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на услугите.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в мобилното приложение и респективно на електронната поща и другите данни за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Всички посетители на Платформата, независимо дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на АвтоИконом, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за АвтоИконом или за трето лице.

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Недействителността на отделни текстове от тези Общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • АвтоИконом не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.
 • АвтоИконом не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Клиента или друго лице.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • АвтоИконом си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до Клиентите.
 • Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в Общите условия, които ще бъдат публикувани на интернет сайта.
 • Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече доставени или направени заявки и услуги.
 • АвтоИконом не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от АвтоИконом.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при ползване на Платформата от чуждестранни Клиенти.
 • Всички спорове, свързани с Услугите, предоставяни чрез Платформата, се разрешават от компетентния български съд.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате avtoikonom.bg или използвате нашите услуги чрез този сайт или чрез мобилното ни приложение АвтоИконом и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме и не контролираме.

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „АВТОИКОНОМ” ООД, ЕИК 204049064, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ № 22, ет. 4, ап. 12, представлявано от управителя Емил Кирилов Ставрев, електронна поща: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0700 20 612.

Отговорно лице по защита на личните данни: Радослав Николаев Савов, адрес: Елин Пелин, ул. Стефан Стефанов №16, email: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0889600397.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и да закупувате нашите продукти, трябва да обработваме някои лични данни.

Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност и продажбата на нашите стоки. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги и имаме вашето потвърждение за това, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

Регистрация чрез Фейсбук профил, включващ потребителско име, адрес на електронна поща и снимка от Фейсбук профил – за да улесним максимално и да спестим времето ви за въвеждане на данни и създаването на нови профили, сме ви предоставили възможност да се регистрирате използвайки Фейсбук профила си. Ако сте избрали тази опция, без да ни предоставите достъп до този профил и информация, ние няма да имаме възможност да ви разпознаем или да ви предоставим услуга. Следва да имате предвид, че Фейсбук профилът ви се администрира от трето лице и при интеграцията на този профил и информацията в него, ние сме длъжни да се съобразяваме с правилата на това трето лице, включително и по отношение на политиката за защита на личните данни, свързана с използването на Фейсбук профила ви. Повече информация относно политиките за поверителност на Фейсбук, можете да намерите в настройките на вашия Фейсбук профил.

Регистрация чрез създаване на профил – ако предпочитате, можете да създадете профил като въведете само електронната си поща. Ако сте избрали тази опция, без да ни предоставите вашия адрес на електронна поща, ние няма да имаме възможност да ви разпознаем или да ви предоставим услуга.

Данни в профила  – след създаване на вашия профил и извършване на заявка за извозване, ви молим да въведете следните данни:

 • Имена и телефон за връзка – необходими са ни, за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент и да се свържем него в хода на предоставяне на услугите;
 • Марка, модел, регистрационен номер и пробег на автомобила – необходими са ни, за да можем да идентифицираме автомобила на наш клиент и да изготвим всички документи по предоставяне на услугите, включително приемателно-предавателни протоколи и пълномощни за извозване на автомобилите;
 • Номер на шаси – при прием на поръчка за извозване ни е необходима и тази информация, за да съставим и издадем необходимите документи във връзка с извозването и предоставянето на други заявени услуги, включително приемателно-предавателни протоколи и пълномощни за извозване на автомобилите.

ЕГН – тази информация ни е необходима с оглед издаването на фактура за предоставените услуги и изпълнение на изискванията на данъчното и счетоводното законодателство.

Дата на изтичане на валидността на шофьорска книжка – ако желаете да използвате нашата платформа да ви напомня кога трябва да подновите шофьорската си книжка.

Дата на изтичане на валидността на застраховки и технически преглед на автомобила – ако желаете да използвате нашата платформа да ви напомня кога трябва да подновите тези документи.

Адрес на електронна поща и телефонен номер на клиента са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите рекламации и други искания.

Адрес за получаване и предаване на автомобил са ни необходими, за да може да предоставяме нашите услуги.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация чрез мобилното приложение.

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на отговорното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място.

Ако сте избрали доверен автосервиз, имаме нужда от вашето съгласие да предоставим следните данни на лицата, представляващи автосервиза:

 • Три имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка;
 • Копие от талона на автомобила или номер на шаси (в зависимост от предоставеното от клиента);
 • Дата на изтичане на валидността на технически преглед на автомобила;

Тези данни се изискват от автосервизите, с които работим, за да предоставят предложените услуги и ако нямаме вашето съгласие да им ги предадем, няма да сме в състояние да изпълним заявката ви за сервизиране на автомобила ви в избрания от вас доверен автосервиз.

Ако сте избрали доверен застраховател, имаме нужда от вашето съгласие да предоставим следните данни на лицата, представляващи застрахователната компания:

 • Три имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка;
 • Копие от талона на автомобила или номер на шаси (в зависимост от предоставеното от клиента);
 • Дата на изтичане на валидността на технически преглед на автомобила;

Тези данни се изискват от застрахователните компании, с които работим, за да предоставят предложените услуги и ако нямаме вашето съгласие да им ги предадем, няма да сме в състояние да изпълним заявката ви за застраховане на автомобила ви чрез избрания доверен застраховател.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение данни на трети лица, предаващи или получаващи автомобили, които са ни предоставени от клиент, както и по отношение на данните на физическите лица, представляващи клиентите-юридически лица.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, правилата на етиката и подходящото използване на данните.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:

 • Избраните от вас доверени сервизи и застрахователи;
 • Хостинг услуги: Digital Ocean

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

ДОСТЪП ДО ДАННИ

Когато използвате Гугъл и Фейсбук профила си, може да се активират някои специфични функции на Гугъл и Фейсбук, като например Google AdWords Pixel и Facebook Pixel, чрез които Гугъл и Фейсбук платформите получават информация, че сте посетили сайта ни. В рамките на тези инструменти ние нямаме възможност да разпознаем лицата, чиито данни се генерират. Въпреки това тази информация може да бъде индивидуализирана от Гугъл и Фейсбук платформите и да влияе на съдържанието, което те ви показват. За повече информация и деактивиране на определени функции, следва да използвате настройките на съответната платформа, над които ние нямаме контрол и не можем да блокираме функционалностите им.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт и приложение да бъдат използвани само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип обработваме данни, докато клиентът използва услугите ни и 1 година след това, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

 • имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
 • имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
 • имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
 • имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин
 • имате право да направите пред отговорното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до отговорното лице по защита на личните данни. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.