София, бул. Витоша №104, ап. 5
0700 20 612

Общи условия за юридически лица за платформата АвтоИконом

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

 

I. ОПРЕДEЛЕНИЯ

1. АвтоИконом – Дружество с ограничена отговорност „АВТОИКОНОМ” ООД, ЕИК 204049064, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ No 22, ет. 4, ап. 12, представлявано от управителя Емил Кирилов Ставрев, електронна поща: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0700 20 612. АвтоИконом е регистриран по ЗДДС с ДДС с номер BG204049064.

2. Клиенти – Юридически лица, които желаят да ползват услугите, предоставяни от АвтоИконом, и които са сключили с АвтоИконом Договор. Клиенти могат да бъдат юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

3. Договор – индивидуален Договор, сключен между АвтоИконом и Клиента, който съдържа конкретни параметри за предоставяне на Услугите. Условията за предоставяне на Услугите, едностранно поставени от Клиента не обвързват АвтоИконом, а стават задължителни за АвтоИконом, само ако са изрично приети и писмено потвърдени от АвтоИконом.

4. Общи условия – настоящите Общи условия се прилагат за Договори, сключвани от АвтоИконом с клиенти – юридически лица. Те допълват условията на Договора и са задължителни за Клиента.

5. Оферта – писмено предложение, отправено от АвтоИконом към Клиента, за предоставяне на Услуги с определени характеристики.

6. Услуги – услугите по извозване на автомобили, предоставяни от АвтоИконом, които са описани в Приложение 1 към Договора.

7. Автоуслуги – сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, застраховане, както и други услуги, извършвани от автосервизи или от трети лица, до които АвтоИконом извозва автомобилите и които са посочени в Приложение 1 към Договора.

II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

1. Услугите, предоставяни от АвтоИконом, включват приемане на автомобила на Клиента от адрес в град София, посочен в Договора, извозване на автомобила до автосервиз или друго място за извършване на автоуслуги, посочени в Приложение 1 към Договора, както и връщане на автомобила на посочения в Договора адрес на територията на град София. Автоиконом не извършва същинската автоуслуга по сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед или други автоуслуги, които могат да бъдат посочени в Приложение 1. Тези автоуслуги се извършват от автосервизите, предложени от АвтоИконом (доверен сервиз), от друг автосервиз, посочен от Клиента или от трето лице доставчик на услуги, като например застрахователни агенции и др. АвтоИконом не носи отговорност за качеството на автоуслугите, рекламация, гаранции и др. дейности или закупени стоки, свързани с автоуслугите, предоставяни от автосервизите. Отговорността за автоуслугите и вложените части, аксесоари, консумативи и други материали е изцяло на автосервизите.

2. С подписването на Договора Клиентът се задължава да заплати и цената на заявените автоуслуги с предварително обявена цена.

3. Услугите се предоставят съгласно календара за извозване на АвтоИконом и сроковете за изпълнение на автоуслугите от автосервизите и другите изпълнители на автоуслуги.

4. При невъзможност за предоставяне на Услуга по начина, по който е заявена от Клиента, АвтоИконом ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на заявените Услуги или коригиране на отделни техни елементи.

5. Клиентът се задължава да осигури достъп до автомобилите и да осигури лице, което да предостави на АвтоИконом ключове за автомобилите и документите, предвиден в Приемо- предавателния протокол, както и да подпише необходимата при предаване на автомобила документация, посочена по-долу. Ако Клиентът не изпълни тези условия, АвтоИконом не дължи предоставяне на Услугата, а Клиентът се задължава да заплати на АвтоИконом пълния размер на цената на заявената Услуга по извозване на автомобила, независимо, че тя не е била предоставена изцяло от АвтоИконом.

6. При предаване на автомобил Клиентът попълва и подписва Приемо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом и пълномощно по образец на АвтоИконом за лицето, което приема автомобила от името на АвтоИконом. Ако Клиентът не попълни и не подпише Приемо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом и пълномощно по образец на АвтоИконом, АвтоИконом не дължи предоставяне на Услугата, а Клиентът се задължава да заплати на АвтоИконом пълния размер на цената на заявената Услуга по извозване на автомобила, независимо, че тя не е била предоставена изцяло от АвтоИконом.

7. При предаване на автомобил АвтоИконом може да изиска от Клиента извършването на допълнителни действия или предаването на други документи, например пълномощни с нотариална заверка на подписите, ако това се изисква от автосервизите и третите лица, предоставящи услугите. Ако Клиентът не извърши тези действия или не предаде такива документи, АвтоИконом не дължи предоставяне на Услугата, а Клиентът се задължава да заплати на АвтоИконом пълния размер на цената на заявената Услуга по извозване на автомобила, независимо, че тя не е била предоставена изцяло от АвтоИконом.

8. След приемане на автомобил АвтоИконом го предава в съответния автосервиз за извършване на автоуслугите, заявени от Клиента, ако Услугите изискват това.

9. След предаване на автомобил в съответния автосервиз, представителите на автосервиза ще извършат оглед на автомобила. В случай, че е заявена автоуслуга, която не е с фиксирана цена, или ако се налага допълнителен ремонт или обслужване на автомобила, автосервизът ще предостави информация на АвтоИконом, а АвтоИконом ще се свърже с Клиента и ще му предаде офертата на автосервиза за извършване на съответната автоуслуга, както и за цената на необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали. Клиентът има право да потвърди или откаже офертата, като отказът от автоуслугата не го освобождава от задължението да заплати заявените от него автоуслуги с фиксирана цена или цената за Услугите на АвтоИконом. Ако клиентът потвърди офертата на автосервиза, включително по електронна поща или телефон, за него възниква задължение да заплати тези автоуслуги, както и цената на необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали, включени в офертата.

10. След извършване на автоуслугите Автоиконом ще върне автомобила на Клиента на адреса, посочен в Договора. Клиентът е длъжен да осигури лице, което да присъства на уговореното място и време за връщане на автомобила. В противен случай АвтоИконом ще върне автомобила по друго време, съгласно графика и възможностите на АвтоИконом. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане на всички автоуслуги, както и заплащане на допънителните разходи, направени от АвтоИконом.

11. Времето за извършване на автоуслугите и срокът за връщане на автомобила на Клиента зависят от съответния автосервиз или трето лице, които извършват автоуслугата. АвтоИконом не носи отговорност при забава в извършването на автоуслугите от съответния автосервиз или трето лице, което отлага момента на връщане на автомобила на Клиента. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане и на всички Услуги.

12. При връщане на автомобила Клиентът попълва и подписва Приемо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом. Ако Клиентът не попълни и не подпише Приемо- предавателен протокол по образец на АвтоИконом, АвтоИконом може да откаже връщането на автомобила, като поиска присъствието на свидетел/и при предаването или осигуряването на други условия за връщане на автомобила. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги.

13. Приемането и връщането на автомобилите се извършва на адреса, посочен в Договора.

14. Когато в автомобила няма достатъчно гориво за извозването му до съответния автосервиз и връщането му на Клиента, АвтоИконом има право да зареди необходимото гориво за сметка на Клиента в избрана от АвтоИконом бензиностанция. С предаването на автомобила се счита, че Клиентът е упълномощил АвтоИконом да зареди необходимото гориво за сметка на Клиента.

15. Автомобилът се връща на лицето за контакт с Клиента, посочено в Договора, освен ако Клиентът не е заявил писмено друго лице, на което на бъде върнат автомобила.

16. При грешка в посочения в Договора адрес или друг посочен от Клиента адрес за получаване или връщане на автомобил, поради която автомобил не може да бъде намерен, АвтоИконом ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като посещението на погрешно или неточно посочен от Клиента адрес се заплаща допълнително като отделна предоставена в цялост Услуга в пълен размер. В този случай Клиентът дължи заплащане и на разходите и разноските на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента.

17. В случай, че Клиентът не бъде намерен в часа за приемане или връщане на автомобила на посочения от него адрес или не бъдат осигурени други условия за приемане или връщане на автомобила, АвтоИконом се освобождава от задължението си да предостави поръчаната Услуга, а Клиентът дължи на АвтоИконом заплащане на пълния размер на Услугата по извозването, както и на автоуслугите, ако такива са били предоставени. В този случай Клиентът дължи заплащане и на разходите и разноските на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента, ако има такива.

18. При неизпълнение на Услуга, за която АвтоИконом отговаря, АвтоИконом може да предложи на Клиента отстъпка от цената или друг метод за компенсация на Клиента.

19. Клиентът носи отговорност за данните, предоставени на АвтоИконом, за тяхната вярност и пълнота. АвтоИконом не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. Клиентът се задължава да уведоми АвтоИконом при всяка промяна в данните, които е предоставил на АвтоИконом в Договора или по друг начин, като в противен случай АвтоИконом не носи отговорност за извозване на автомобилите на Клиента, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните услуги, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи за АвтоИконом.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени и срокове за плащане на Услугите са посочени в Договора и/или в Офертата към Договора.

2. Някои автоуслуги могат да бъдат с предварително фиксирани цени, ако това е посочено в договора и/или в Офертата. За останалите автоуслуги Клиентът ще получи оферта от съответния автосервиз след оглед на автомобила, както е описано по-горе.

3. За всички Услуги, които не са посочени в Приложение 1 към Договора, Клиентът дължи допълнително заплащане на АвтоИконом по цени, посочени от АвтоИконом.

4. Цената на Услугите не включва цената на автоуслугите, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали. Цената на автоуслугите, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се заплаща допълнително, ведно с цената на Услугите.

5. Със заявката на Услугите и автоуслугите с фиксирана цена, както и с потвърждаване на цената на автоуслугите, необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали, за които Клиентът е получил оферта от автосервиз или от трето лице, за Клиента възниква задължение да заплати техните цени.

6. Цената на Услугите, на автоуслугите и на вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се заплаща от Клиента в брой или чрез мобилен ПОС терминал в момента на връщане на автомобила или по друг начин, определен от АвтоИконом.

7. За цената на Услугите по извозване АвтоИконом издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Фактурата се изпраща на Клиента по електронна поща.

8. За цената на предоставените автоуслуги, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали фактурата се издава от съответния автосервиз или трето лице, предоставящо автоуслуга. При постигане на допълнително споразумение между АвтоИконом и Клиента, цената на предоставените автоуслуги, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали може да бъде включена във фактурата на АвтоИконом за Услугите.

9. Когато в автомобила няма достатъчно гориво за извозването му до съответния автосервиз и връщането му на Клиента и АвтоИконом зареди необходимото гориво, цената на зареденото гориво се заплаща от Клиента на АвтоИконом допълнително към цената на Услугите по извозване на автомобила. Цената на горивото се заплаща по начин, указан от АвтоИконом на Клиента.

10. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че АвтоИконом, съответно автосервизът или третото лице, предоставящо автоуслуги, да получат пълния размер на цената на заявените Услуги, автоуслуги, части, консумативи, аксесоари и други материали.

11. Правото на собственост върху всички стоки, включително вложените части, консумативи, аксесоари и други материали преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на съответния автосервиз.

12. При връщане на автомобила АвтоИконом предава и работната карта от съответния автосервиз с описание на извършените автоуслуги. Към работната карта могат да бъдат приложени и гаранционните условия и условията за рекламация на автоуслугите на съответния сервиз.

13. За вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се прилагат гаранционните условия на съответния производител.

14. Всички рекламации за автоуслуги и вложени части, консумативи, аксесоари и други материали следва да се отправят към съответния автосервиз или съответното трето лице, предоставило автоуслугите.

15. АвтоИконом може да откаже връщането на автомобил при забава на Клиента да заплати цената на Услугите, на горивото, на автоуслугите и/или на вложените части, консумативи, аксесоари и други материали. В този случай АвтоИконом ще върне автомобила след заплащане на всички дължими от Клиента суми и законна лихва за забава, като АвтоИконом не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Когато АвтоИконом е посетил адреса на Клиента повторно след забава или отказ на Клиента да заплати пълния или частичен размер на дължимите от него суми, Клиентът дължи заплащането на Услугата по извозване повторно, както и разходи и разноски на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента.

16. АвтоИконом не дължи връщане на вече платени суми, дори Клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на Услуга. Във всички случаи отговорността на АвтоИконом към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена Услуга по извозване на автомобила му.

17. АвтоИконом има право да откаже предоставянето на Услуги, в случай, че Клиентът забави плащане на Услуги, не изпълни условията, предвидени в Договора или в тези Общи условия, ако поведението на Клиента или негови служители или представители противоречи на закона, морала или търговските практики или пречи на АвтоИконом да изпълни Услугите, ако действията на Клиента могат да увредят АвтоИконом или ако Клиентът не е заплатил автоуслуги или други дължими суми към АвтоИконом, автосервиз или трето лице, предоставящо автоуслуги. В този случай АвтоИконом не носи отговорност за неизпълнение на Услугите и не дължи връщане на суми, намаления на цената или обезщетения на Клиента. Във всички случаи Клиентът дължи на АвтоИконом обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението или неизпълнението.

18. АвтоИконом не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.

19. АвтоИконом не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Клиента или друго лице.

20. Търговската марка АвтоИконом и всички нейни вариации, преводи и транслитерации, както и домейните с това наименование са собственост на АвтоИконом. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от АвтоИконом е забранено и представлява грубо нарушение на Договора от страна на Клиента. В случай на нарушение, АвтоИконом има право незабавно да прекрати ползването на Услугите от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента или на трети лица.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. АвтоИконом е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. АвтоИконом ще положи грижа за запазване на личните данни на Клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на АвтоИконом или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

2. С предоставянето на лични данни на АвтоИконом, както и с приемането на настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че е предоставил всички лични данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство, включително на автосервизите и третите лица, които извършват автоуслугите, както и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите Услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с Клиента и позлвателите на автомобилите на Клиента и за изпращане на уведомления за Услугите, предоставяни от АвтоИконом.

3. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни, АвтоИконом не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

4. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни или за попълване на данни на лице, които не са дали изричното си съгласие за това. Клиентът декларира и носи отговорност, че е получил съгласие от всички физически лица да предостави данните им и съгласие от тяхно име.

5. Клиентът дава съгласие от името на всички физически лица, чиито данни е преодставил на АвтоИконом, че АвтоИконом има право да изпраща на Клиента и на съответните физически лица незаявени предварително търговски съобщения или да им предложи реклами и информация на свои стоки и услуги.

6. АвтоИконом има право да изпраща на трети лица уведомления, че Клиентът използва Услугите.

7. АвтоИконом има право да изпраща на Клиентите и на физическите лица, чиито данни са предоставени на АвтоИконом от Клиента, незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Клиентът дава съгласие на АвтоИконом от свое име и от името на физическите лица да събира и други данни за Клиента и физическите лица във връзка с ползването на Услугите, включително през интернет сайта и мобилното приложение на АвтоИконом, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от АвтоИконом за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите. АвтоИконом ще използва получената информация за собствени нужди и за подобряване качеството на Услугите. Клиентът декларира и носи отговорност, че е получил съгласие от всички физически лица да предостави данните им и съгласие от тяхно име за посочените в този раздел действия.

V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1. Страните следва да пазят като конфиденциални всички оферти, цени и всякаква информация, свързана със сключения Договор, като се задължават да не я правят достъпна за трети страни.

2. Клиентът се задължава да не разкрива на трети лица лично или чрез други лица и да не прави по какъвто и да е начин достояние на трети лица каквато и да е конфиденциална информация. За конфиденциална информация ще се счита съдържанието на всички оферти, писма, каталози, разговори и кореспонденция, разменени между страните, съдържанието на всички договори, общи условия и други документи, подписани от страните, всички техни версии и корекции. За конфиденциална информация ще се считат всички цени на стоките и услугите на АвтоИконом, както и всякаква информация, свързана със сключения Договор, всякаква финансова информация и информация относно търговската дейност на АвтоИконом. Клиентът се задължава да не разкрива на трети лица лично или чрез други лица и да не прави по какъвто и да е начин достояние на трети лица финансовата информация, разменена между страните, включително съдържание на оферти, тарифи, цени на услуги, отстъпки, преференциални условия и др. подобни.

3. Клиентът поема задължението да не използва конфиденциалната информация с друга цел освен за изпълнение на задълженията си във връзка с Договора.

4. При нарушение на конфиденциалността Клиентът ще дължи на АвтоИконом неустойка в размер на договорената цена по съответния Договор за продажба, но не по-малко от 5000,00 лв. (пет хиляди лева), както и обезщетение за всички вреди над тази сума – претърпени загуби и пропуснати ползи от АвтоИконом в резултат на нарушение на задълженията на Клиента във връзка с конфиденциалността.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се прекратява:
а) с изтичане на срока на Договора;
б) по взаимно съгласие между страните;
в) с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна в случай на неизпълнение на Договора и/или настоящите Общи условия;
г) в други случаи, предвидени в Договора или в настоящите Общи условия. Във всички случаи на прекратяване, в които не е налице виновно неизпълнение на Договора от страна на АвтоИконом, АвтоИконом има право да получи пълния размер на цената на Услугите за целия срок на Договора, като тези суми стават изискуеми към момента на прекратяването.

2. Развалянето или прекратяването на Договора поради виновно неизпълнение на задълженията на АвтоИконом не освобождава Клиента от задължението да заплати на АвтоИконом стойността на вече предоставени Услуги.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Недействителността на отделни текстове от Договора или тези Общи условия не влече недействителност на Договора или на целите Общи условия.

2. Договорът и настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани само със съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

3. За всички неуредени въпроси се прилага българското законодателство.

4. Всеки спор относно съществуването и действието на Договорa и тези Общи условия или във връзка с тях или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението им, ще се уреждат от страните в дух на партньорство. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България в гр. София, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

Дата: ________________ г.

 

За КЛИЕНТА:

__________________

 

За АВТОИКОНОМ:

________________________ Емил Ставрев