София, бул. Витоша №104, ап. 5
0700 20 612

Общи условия за физически лица за платформата АвтоИконом

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.ОПРЕДEЛЕНИЯ

1. Платформа – Платформа за ползване срещу заплащане на услуги по извозване на автомобила на Клиента, състоящата се от интернет сайт на адрес www.avtoikonom.bg и мобилно приложение. Платформата е разработена и поддържана от АвтоИконом.

2. АвтоИконом – Дружество с ограничена отговорност „АВТОИКОНОМ” ООД, ЕИК 204049064, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ No 22, ет. 4, ап. 12, представлявано от управителя Емил Кирилов Ставрев, електронна поща: assistant@avtoikonom.bg, тел.: 0700 20 612. АвтоИконом е регистриран по ЗДДС с ДДС с номер BG204049064.

3. Клиенти – физически лица, които желаят да ползват услугите, предоставяни чрез Платформата. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица.

4. Профил – личният профил на Клиента в платформата, който позволява на Клиента да ползва услугите на АвтоИконом.

5. Услуги – услугите по извозване на автомобили, предоставяни от АвтоИконом, които услуги Клиентите заявяват чрез Платформата.

6. Автоуслуги – сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други услуги, извършвани от автосервизи, до които АвтоИконом извозва автомобилите.

7. Общи условия – настоящите общи условия на Платформата. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуга, която се предоставя от АвтоИконом на Клиента срещу заплащане. Общите условия уреждат правата и задълженията на Клиентите, на ползвателите и посетителите на Платформата. Страни по договора са АвтоИконом и Клиентът. Клиентите следва да прочетат внимателно действащите Общи условия преди да пристъпят към ползване на Платформата. Клиентът, съответно посетителят на портала, заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента/посетителя/Клиента на Платформата представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента по заявка и/или ползване на услугите представлява електронно волеизявление, че сключва договор за предоставяне на услуга, която се предоставя от АвтоИконом на Клиента срещу заплащане.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Достъпът до Платформата е свободен, но за ползване на услугите на АвтоИконом се изисква регистрация в мобилното приложение на Платформата и създаване на Профил на Клиента.

1. С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.

2. С извършване на регистрацията Клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

3. Регистрацията в Платформата се извършва чрез въвеждане на данни за Клиента и данни за контакт или въвеждане на профил от друга онлайн платформа, съгласно формуляра и изискванията на Платформата.

4. Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в Платформата. АвтоИконом не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията, включително ако не може да извърши заявената услуга при грешно попълнени данни за контакт на Клиента.

5. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил. Клиентът се задължава да не предоставя достъп до свояя Профил на лица, които не желаят да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице, се счита, че той го е упълномощил да извършва действия от негово име и за негова сметка и дължи заплащане на всички Услуги и автоуслуги, заявени или ползвани от това лице.

6. АвтоИконом има право да откаже услуга при съмнения, че Клиентът не е попълнил данни за себе си или не отговаря на условията за ползване на услугата (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина няма право да ползва услугата за съответния автомобил или др.).

7. Клиентът се задължава да уведоми АвтоИконом при всяка промяна в данните, които е предоставил на АвтоИконом, като в противен случай АвтоИконом не носи отговорност за извозване на автомобила от или на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните услуги, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи за АвтоИконом.

III. ЗАЯВКА НА УСЛУГИ

1. За извършване на заявка на Услуги в Платформата трябва да следвате инструкциите на интернет сайта и мобилното приложение.

2. Заявка може да бъде извършена и по телефона, на телефонните номера, публикувани в Платформата.

3. След натискане на бутона „Извикай Автоиконом“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Услуги. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Услугите от страна на Клиента. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи заявената Услуга и се задължава да заплати цената ѝ, както и цената на заявените автоуслуги с предварително обявена цена.

4. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с Общите условия на АвтоИконом, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.

5. С извършването на поръчката Клиентът разрешава на АвтоИконом да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6. АвтоИконом не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, за АвтоИконом не възниква задължение за изпълнение на заявката и АвтоИконом не носи отговорност неизпълнение.

7. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в Платформата и данните, предоставени по телефона на АвтоИконом, за тяхната вярност и пълнота. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните Услуги.

8. Изображенията на продуктите и илюстрацията на Услугите в Платформата имат информативен и насочващ характер, като доставените Услуги могат да се различават от изобразените. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата Услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Възможно е и описанията на Услугите да бъдат понякога непълни или неточни. АвтоИконом не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при подобно разминаване или непълнота.

9. Услугите се заявяват и извършват съгласно календара за извозване на АвтоИконом и сроковете за изпълнение на автоуслугите от автосервизите.

10. При невъзможност за предоставяне на Услуга по начина, по който е заявена от Клиента, АвтоИконом ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на заявените Услуги или коригиране на отделни техни елементи.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

1. Услугите, предоставяни от АвтоИконом чрез Платформата включват приемане на автомобила на Клиента от адрес в град София, посочен от Клиента, извозване на автомобила до автосервиз или друго място за извършване на автоуслуги: сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други автоуслуги, посочени в раздел „Услуги“ на Платформата, както и връщане на автомобила на посочения от Клиента адрес на територията на град София.

2. Автоиконом не извършва същинската автоуслуга по сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други автоуслуги, които могат да бъдат посочени в раздел „Услуги“ на Платформата. Тези автоуслуги се извършват от автосервизите, предложени от АвтоИконом (доверен сервиз), или от друг автосервиз, посочен от Клиента. АвтоИконом не носи отговорност за качеството на автоуслугите, рекламация, гаранции и др. дейности, свързани с автоуслугите, предоставяни от автосервизите. Отговорността за автоуслугите и вложените части, аксесоари, консумативи и други материали е изцяло на автосервизите.

3. Получаването на автомобила се извършва на място и във време, заявени от Клиента, като часът и денят за получаване на автомобила се заявяват съгласно електронния календар на Платформата.

4. При предаване на автомобила Клиентът попълва и подписва Примо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом и пълномощно по образец на АвтоИконом за лицето, което приема автомобила от името на АвтоИконом. Ако Клиентът не попълни и не подпише Примо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом и пълномощно по образец на АвтоИконом, АвтоИконом не дължи предоставяне на Услугата, а Клиентът се задължава да заплати на АвтоИконом пълния размер на цената на заявената Услуга по извозване на автомобила, независимо, че тя не е била предоставена изцяло от АвтоИконом.

5. След приемане на автомобила АвтоИконом ще го предаде в съответния автосервиз за извършване на автоуслугите, заявени от Клиента.

6. След предаване на Автомобила в съответния автосервиз, представителите на автосервиза ще извършат оглед на автомобила. В случай, че е заявена автоуслуга, която не е с фиксирана цена, или ако се налага допълнителен ремонт или обслужване на автомобила, автосервизът ще предостави информация на АвтоИконом, а АвтоИконом ще се свърже с Клиента и ще му предаде офертата на автосервиза за извършване на съответната автоуслуга, както и за цената на необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали. Клиентът има право да потвърди или откаже офертата, като отказът от автоуслугата не го освобождава от задължението да заплати заявените от него автоуслуги с фиксирана цена или цената за Услугите на АвтоИконом. Ако клиентът потвърди офертата на автосервиза, включително по електронна поща или телефон, за него възниква задължение да заплати тези автоуслуги, както и цената на необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали, включени в офертата.

7. След извършване на автоуслугите Автоиконом ще върне автомобила на Клиента на адреса, заявен от последния. Клиентът е длъжен да присъства на уговореното място и време за получаване на автомобила. В противен случай АвтоИконом ще върне автомобила по друго време, съгласно графика и възможностите на АвтоИконом. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги.

8. Времето за извършване на автоуслугите и срокът за връщане на автомобила на Клиента зависят от съответния автосервиз, който извършва автоуслугата. АвтоИконом не носи отговорност при забава в извършването на автоуслугите от съответния автосервиз, което отлага момента на връщане на автомобила на Клиента, дори в Платформата да е обявен по-кратък срок за връщане на автомобила при автоуслуги с фиксирана цена. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги.

9. При връщане на автомобила Клиентът попълва и подписва Примо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом и има право да получи обратно подписаното от него пълномощно за лицето, което е приело автомобила от името на АвтоИконом. Ако Клиентът не попълни и не подпише Примо-предавателен протокол по образец на АвтоИконом, АвтоИконом може да откаже връщането на автомобила, като поиска присъствието на свидетел/и при предаването или осигуряването на други условия за връщане на автомобила. В този случай АвтоИконом има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Клиентът дължи заплащане и на всички автоуслуги.

10. Приемането и връщането на автомобилите се извършва на адреса, посочен от Клиента.

11. Когато в автомобила няма достатъчно гориво за извозването му до съответния автосервиз и връщането му на Клиента, АвтоИконом има право да зареди необходимото гориво за сметка на Клиента в избрана от АвтоИконом бензиностанция. С предаването на автомобила се счита, че Клиентът е упълномощил АвтоИконом да зареди необходимото гориво за сметка на Клиента.

12. Автомобилът се връща лично на Клиента, освен ако Клиентът не е заявил писмено друго лице, на което на бъде върнат автомобила.

13. При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, АвтоИконом ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като посещението на погрешно или неточно заявен от Клиента адрес се заплаща допълнително като отделна предоставена в цялост Услуга в пълен размер. В този случай Клиентът дължи заплащане и на разходите и разноските на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента.

14. В случай, че Клиентът не бъде намерен в часа за приемане или връщане на автомобила на посочения от него адрес или не бъдат осигурени друг условия за приемане или връщане на автомобила, АвтоИконом се освобождават от задължението си да предостави поръчаната Услуга, а Клиентът дължи на АвтоИконом заплащане на пълния размер на Услугата по извозването, както и на автоуслугите, ако такива са били предоставени. В този случай Клиентът дължи заплащане и на разходите и разноските на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента, ако има такива.

15. Клиентът може да потвърди желанието си да получи Услугата и да предаде автомобила на АвтоИконом и след часа за приемане на автомобила, ако автомобилът не е бил предаден в уговорения час. Ако автомобилът не е бил предаден поради обстоятелства, за които АвтоИконом не отговаря, Клиентът дължи заплащането на услугата повторно. В този случай започва да тече съответно нов срок за връщане на автомобила и Клиентът дължи заплащане и на разходите и разноските на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента, ако има такива.

16. При забава в получаване или предаване на автомобил, за която АвтоИконом отговаря, АвтоИконом може да предложи на Клиента отстъпка от цената или друг метод за компенсация на Клиента.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени на Услугите са в лева.

2. Всички цени на Услугите са публикувани в Платформата.

3. Някои автоуслуги са с предварително фиксирани цени. Такива автоуслуги са изрично обявени в Платформата. За останалите автоуслуги Клиентът ще получи оферта от съответния автосервиз след оглед на автомобила, както е описано по-горе.

4. Цените са актуални към датата на заявката на Услугите.

5. Цената на Услугите не включва цената на автоуслугите, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали. Цената на автоуслугите, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се заплаща допълнително, ведно с цената на Услугите.

6. Със заявката на Услугите и автоуслугите с фиксирана цена, както и с потвърждаване на цената на автоуслугите, необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали за които Клиентът е получил оферта от автосервиз, за Клиента възниква задължение да заплати техните цени.

7. Цената на Услугите, на Автоуслогите и на вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се заплаща от Клиента в брой или чрез мобилен ПОС терминал в момента на връщане на автомобила.

8. За цената на Услугите по извозване АвтоИконом издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Фактурата се предава на Клиента в момента на връщане на автомобила или впоследствие.

9. За цената на предоставените автоуслуги, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали фактурата се издава от съответния автосервиз. При желание на Клиента, цената на предоставените автоуслуги, вложените части, консумативи, аксесоари и други материали може да бъде включена във фактурата на АвтоИконом за Услугите по извозване на автомобила с цел по-голямо удобство за Клиента.

10. Когато в автомобила няма достатъчно гориво за извозването му до съответния автосервиз и връщането му на Клиента и АвтоИконом зареди необходимото гориво, цената на зареденото гориво се заплаща от Клиента на АввтоИконом допълнително към цената на Услугите по извозване на автомобила.

11. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че АвтоИконом, съответно автосервизът да получат пълния размер на цената на заявените Услуги, автоуслуги, части, консумативи, аксесоари и други материали.

12. Правото на собственост върху всички стоки, включително вложените части, консумативи, аксесоари и други материали преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на съответния автосервиз.

13. АвтоИконом може да откаже връщането на автомобила при отказ на Клиента да заплати цената на Услугите, на горивото, на автоуслугите и/или на вложените части, консумативи, аксесоари и други материали. В този случай АвтоИконом ще върне автомобила след заплащане на всички дължими от Клиента суми, като не дължи на Клиента каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Когато АвтоИконом е посетил адреса на Клиента повторно след отказ на Клиента да заплати пълния или частичен размер на дължимите от него суми, Клиентът дължи заплащането на Услугата по извозване повторно, както и разходи и разноски на АвтоИконом по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Клиента.

14. АвтоИконом може да откаже изпълнението на заявена Услуга, ако същият Клиент или за свързано с него лице дължи плащането на неизплатени до момента на заявката суми за Услуги, на гориво, автоуслугите и/или на вложени части, консумативи, аксесоари и други материали.

15. АвтоИконом не дължи връщане на вече платени суми, дори Клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на Услуга.

16. АвтоИконом не носи отговорност, ако Клиентът не е посочил пълни или точни данни или не получи фактурата по друга причина, за която АвтоИконом не отговаря.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

1. Клиентът има право да направи рекламация пред АвтоИконом за Услугите по извозване на автомобили, когато предоставената Услуга явно не съответства на Услугата, договорена между Клиента и АвтоИконом.

2. Рекламацията на Услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на Услугата с договореното.

3. Когато на Клиента е предоставена Услуга, различна по вид от заявената, или доставена Услуга не отговаря на договорената между Клиента и АвтоИконом, в срок до един месец от по- лучаване на основателна рекламация АвтоИконом ще предостави Услуга, която отговаря на нап- равената от Клиента заявка.

4. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на АвтоИконом на ад- рес: град София, район Изгрев, ул. „Буенос Айрес“ No 22, ет. 4, ап. 12, включително като се изп- рати по куриер или чрез пощенска пратка.

5. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламаци- ята и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага докумен- тите, на които се основава претенцията: 1. документ за плащане; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата с договореното; 3. други документи, ус- тановяващи претенцията.

6. Клиентът не може да направи рекламация, ако не бъдат предадени предвидените до- кументи.

7. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на Услугите с договора се дължи на действия или бездействия на Клиента или на трети лица.

8. АвтоИконом не носи отговорност за автоуслугите, вложени части, консумативи, аксе- соари и други материали. За тези автоуслуги и материали отговорността е на автосервизите и автосервизите предоставят съответната гаранция.

9. При връщане на автомобила АвтоИконом предава и работната карта от съответния сервиз с описание на извършените автоуслуги. Към работната карта могат да бъдат приложени и гаранционните условия и условията за рекламация на автоуслугите на съответния сервиз.

10. За вложените части, консумативи, аксесоари и други материали се прилагат гаран- ционните условия на съответния производител.

11. Всички рекламации за автоуслуги и вложени части, консумативи, аксесоари и други материали следва да се отправят към съответния автосервиз. За рекламации пред доверените автосервизи на АвтоИконом, АвтоИконом ще предостави съдействие на Клиента при предявя- ването на рекламацията.

VII. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА

6

1. АвтоИконом уведомява Клиентите, че по смисъла на чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) потребителят има право на общо основание да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

2. ВконкретнияслучайобачеУслугитенаАвтоИкономпредставляватуслуги,прикоито услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от АвтоИконом. Ето защо на основание чл. 57, т. 1 от ЗЗП Клиентите нямат право на отказ по смисъла на чл. 50 от ЗЗП, по отношение на Услугите на АвтоИконом.

3. Клиентът декларира изричното си съгласие и приема, че след започване на ползване на Услуга губи правото си на отказ, независимо дали самият Клиент е извършил активни действия по ползване на Услугата. Клиентът дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора да започване преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора. Клиентът разбира, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора.

4. Услугите се заплащат след тяхното предоставяне, поради което АвтоИконом не дължи връщане на заплатена цена.

5. Независимо от горното, до един час преди уговорения час за предаване на автомобила от Клиента на АвтоИконом, Клиентът има право да откаже ползването на заявена Услуга, като се обади на АвтоИконом на телефоните, посочени в Платформата и най-горе в настоящите Общи условия.

VIII. ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

1. АвтоИконом има право да откаже доставката на заявени Услуги, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на услуга или стока противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай АвтоИконом не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

2. АвтоИконом има право да откаже доставката на заявени Услуги, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

a) Информацията, предоставена от Клиента е непълна или невярна;
b) действията на Клиента могат да увредят АвтоИконом;
c) Клиентът не е заплатил предходни Услуги, автоуслуги или други дължими суми към

АвтоИконом или автосервиз.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГА

1. АвтоИконом има право да прекрати предоставянето на Услуга временно или постоянно и да преустанови достъпа на Клиента до Платформата, без АвтоИконом да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение или връщане на суми на Клиента:

a) При нарушаване на тези Общи условия или указания за ползване, публикувани в Платформата;

b)Когато Клиентът ползва Платформата в противоречие на действащото законодателство, настоящите Общи условия, указания за ползване, публикувани в Платформата, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие;

7

c) В случай на нарушение от страна на Клиента на законовите разпоредби или правата на трети лица;

d) По преценка на АвтоИконом въз основа на настоящите Общи условия.

2. Във всички случаи на прекратяване на договора АвтоИконом има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Клиента от Сървъра без да дължи предизвестие или обезщетение на Клиента.

3. Във всички случаи Клиентът дължи на АвтоИконом обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

1. АвтоИконом е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. АвтоИконом ще положи грижа за запазване на личните данни на Клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на АвтоИконом или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

2. С предоставянето на лични данни на АвтоИконом, както и с приемането на настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че е предоставил данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство, включително на автосервизите, които извършват автоуслугите, както и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите Услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с него и за изпращане на уведомления за Услугите, предоставяни от АвтоИконом.

3. При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за Клиент се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на Услугите.

4. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни, АвтоИконом не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

5. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни.

6. Клиентът дава разрешение за достъп на мобилното приложение до следните директории от данни, услуги и функционалности на неговото мобилно устройство:

a) Facebook Профил;
b) Location service.
7. АвтоИкономимаправодаизпращанаКлиентитнезаявенипредварителнотърговски

съобщения или да им предложи реклами и информация на свои стоки и услуги.
8. АвтоИконом има право да изпраща на трети лица уведомления, че Клиентът

използва мобилното приложение.
9. При прекратяване на регистрацията на Клиента се преустановява достъпа му до

неговия профил, както и до услугите, предоставяни чрез Платформата. АвтоИконом си запазва правото в този случай да съхрани информацията, предоставена от Клиента до този момент. Клиентът няма право а достъп до данните и информацията от неговия профил след прекратяване на регистрацията му.

10.АвтоИконом има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Клиентът дава съгласие на АвтоИконом да събира и други данни за Клиента и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри,

8

предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от АвтоИконом за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите. АвтоИконом ще използва получената информация за собствени нужди и за подобряване качеството на Услугите.

11.Подробно изложение на правата на Клиента във връзка със защитата на личните данни се съдържа в Раздел „Политика за защита на личните данни“.

XI. ПРАВАИЗАДЪЛЖЕНИЯНАСТРАНИТЕ

1. Клиентът разбира и се съгласява, че АвтоИконом има правото да решават кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

2. АвтоИконом има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата, да забрани използването ѝ от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

3. Клиентът разбира и се съгласява, че АвтоИконом има право да преустанови достъпа на Клиента до Платформата без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати заявени Услуги или други дължими суми, като в този случай АвтоИконом не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.

4. Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват Платформата, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

5. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Платформата и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми АвтоИконом. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на Клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички Услуги, заявени през профила му.

6. АвтоИконом няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

7. Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети АвтоИконом за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Клиента.

8. Характеристиките или цените на Услугите могат да бъдат променени от АвтоИконом по всяко време и могат да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на дадена Услуга, тя се заплаща от Клиента по реалната му цена, определена от АвтоИконом към момента на заявката.

9. АвтоИконом има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите, които предоставя, да променя условията, включително да въвежда изискване за заплащане на Услугите, начина за достъп, регистрация и т.н. АвтоИконом не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на ограничаване или промяна на Услугите.

10.Във всички случаи отговорността на АвтоИконом към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена Услуга по извозване на автомобила му.

11.АвтоИконом не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на АвтоИконом.

9

12.АвтоИконом не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

XII. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Клиентите, всички права върху съдържанието на Платформата, принадлежат на АвтоИконом и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на АвтоИконом и на императивните разпоредби на българското законодателство.

2. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на АвтоИконом и АвтоИконом притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности. АвтоИконом е собственик и на марката АвтоИконом, на наименованието на мобилното приложение, както и на домейна на интернет сайта с всички възможни разширения. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на АвтоИконом и на императивните разпоредби на българското законодателство.

3. Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата.

4. При създаването на профил в мобилното приложение Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на мобилното приложение, Платформата, продуктите или марките на АвтоИконом или трети лица.

5. Клиентът няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на АвтоИконом.

6. На Клиентите се предоставя разрешение за изтегляне на мобилното приложение единствено за лични и нетърговски цели. Клиентите получават само право да ползват мобилното приложение съгласно обичайното му предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на мобилното приложение, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време. В случай на неизпълнение на горните условия, АвтоИконом има право незабавно да прекрати ползването на мобилното приложение от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.

7. Клиентътсезадължавадаосигурисъгласиетонавсичкилица,накоитоепредоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на АвтоИконом.

10

8. Търговската марка АвтоИконом и всички нейни вариации, преводи и транслитерации, както и домейните с това наименование са собственост на АвтоИконом. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от АвтоИконом е забранено и се наказва според закона.

9. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на АвтоИконом са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в мобилното приложение и/или имат профил в Платформата, като при нарушение АвтоИконом има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

10.В случай на неизпълнение на горните условия, АвтоИконом има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента или на трети лица.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

1. Автоиконом има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните Услуги.

2. АвтоИконом има право да преустанови предлаганите Услуги временно или за постоянно.

3. В тези случаи АвтоИконом не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

XIV. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

1. С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие АвтоИконом да ползва всички технически средства за комуникация с Клиента, за които Клиентът е посочил координати за връзка.

2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава АвтоИконом да осъществи контакт с Клиента.

XV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

1. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

  1. a)  името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на АвтоИконом;
  2. b)  всички характеристики на услугите, предоставяни от АвтоИконом;
  3. c)  цената на услугите с включени всички данъци и такси, както и на пакетите от услуги;
  4. d)  начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;
  5. e)  правото на Клиента да се откаже от услугите;
  6. f)  периода,закойтоценатанауслугитеевсила;
  7. g)  условията за ползване на услугите;
  8. h)  условията и срока на гаранцията;
  9. i)  информациязаконтактсАвтоИконом,включителнопотелефониелектроннапоща;
  10. j)  техническите стъпки по сключването на договора за ползване на услугите и тяхното

правно значение;
k) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на

информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
2. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за

авансови и предварителни плащания за доставката на услугите.

11

XVI. УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в мобилното приложение и респективно на електронната поща и другите данни за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.

XVII.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

1. Всички посетители на Платформата, независимо дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на АвтоИконом, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за АвтоИконом или за трето лице.

XVIII. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

1. Недействителността на отделни текстове от тези Общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

XIX. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛАИДРУГИУСЛОВИЯ

1. АвтоИконом не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.

2. АвтоИконом не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Клиента или друго лице.

XX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. АвтоИконом си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до Клиентите.

2. Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в Общите условия, които ще бъдат публикувани на интернет сайта.

3. ПроменитевлизатвсиланезабавноисазадължителнизавсичкиКлиенти.Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече доставени или направени заявки и услуги.

4. АвтоИконом не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от АвтоИконом.

XXI. ПРИЛОЖИМОПРАВО

1. За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при ползване на Платформата от чуждестранни Клиенти.

2. Всичкиспорове,свързанисУслугите,предоставяничрезПлатформата,серазрешават от компетентния български съд